: - 9:00 20:00
 
   

Ñòðîèòåëüíûå òîâàðû
 
  40Ïíåâìàòè÷åñêîå è ãèäðàâëè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå
  181Ýëåêòðîèíñòðóìåíò
  0Îñíàñòêà ê ýëåêòðîèíñòðóìåíòó
  116Ñòðîèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå
  16Ñàäîâàÿ òåõíèêà è áåíçî èíñòðóìåíò
  124Ñâàðî÷íîå îáîðóäîâàíèå
  10Àâòî èíñòðóìåíò è îáîðóäîâàíèå
  0Ðó÷íîé èíñòðóìåíò
  136Êëèìàòè÷åñêîå è Òåïëîâîå îáîðóäîâàíèå
  80Ñàíòåõíèêà è èíñòðóìåíò
  0Ëàìèíàò
Ïîèñê
 
Íîâîñòè
 
 
 
Íàø îïðîñ
 
 êàêîé îáëàñòè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü Âû ïðîæèâàåòå?

: 2
 Óêëàäêà ëàìèíàòà  Óñòàíîâêà äâåðåé  Ìîíòàæ êîíäèöèîíåðîâ Åâðîðåìîíò 
Âàííû
 
: 8 / Ñàíòåõíèêà è èíñòðóìåíò / Âàííû
 

: (/), (/), (/)

 
Cersanit SANTANA 150
Cersanit SANTANA 150

: 12506_1006
 • îòäåëüíî ñòîÿùàÿ,
 • ïðÿìîóãîëüíàÿ ôîðìà,
 • àêðèëîâàÿ,
 • îäíîìåñòíàÿ,
 • 150õ70õ41 ñì,
 • îáúåì 170 ë
208 $
1 809 600 Áåë. ðóá.

 
Cersanit SANTANA 170
Cersanit SANTANA 170

: 12506_1002
 • îòäåëüíî ñòîÿùàÿ,
 • ïðÿìîóãîëüíàÿ ôîðìà,
 • àêðèëîâàÿ,
 • îäíîìåñòíàÿ,
 • 170õ70õ41 ñì,
 • îáúåì 190 ë
225 $
1 957 500 Áåë. ðóá.

 
Cersanit JOANNA 150x95
Cersanit JOANNA 150x95

: 12506_1001
 • îòäåëüíî ñòîÿùàÿ,
 • íåñòàíäàðòíàÿ ôîðìà,
 • óãëîâàÿ,
 • àêðèëîâàÿ,
 • îäíîìåñòíàÿ,
 • 150õ95õ42 ñì
295 $
2 566 500 Áåë. ðóá.

 
Cersanit KALIOPE
Cersanit KALIOPE

: 12506_1003
 • îòäåëüíî ñòîÿùàÿ,
 • íåñòàíäàðòíàÿ ôîðìà,
 • óãëîâàÿ,
 • àêðèëîâàÿ,
 • îäíîìåñòíàÿ,
 • 153õ100õ45 ñì,
 • îáúåì 225 ë
320 $
2 784 000 Áåë. ðóá.

 
Cersanit VIRGO 150x90
Cersanit VIRGO 150x90

: 12506_1014
 • îòäåëüíî ñòîÿùàÿ,
 • íåñòàíäàðòíàÿ ôîðìà,
 • àêðèëîâàÿ,
 • îäíîìåñòíàÿ,
 • 150õ90 ñì
380 $
3 306 000 Áåë. ðóá.

 
Cersanit VIRGO 170
Cersanit VIRGO 170

: 12506_1012
 • îòäåëüíî ñòîÿùàÿ,
 • ïðÿìîóãîëüíàÿ ôîðìà,
 • àêðèëîâàÿ,
 • îäíîìåñòíàÿ,
 • 170õ75õ42 ñì,
 • îáúåì 220 ë
395 $
3 436 500 Áåë. ðóá.

 
Cersanit CALABRIA
Cersanit CALABRIA

: 12506_1007
 • îòäåëüíî ñòîÿùàÿ,
 • íåñòàíäàðòíàÿ ôîðìà,
 • óãëîâàÿ,
 • àêðèëîâàÿ,
 • îäíîìåñòíàÿ,
 • 170õ110õ45 ñì,
 • îáúåì 340 ë
522 $
4 541 400 Áåë. ðóá.

 
Cersanit AURORA
Cersanit AURORA

: 12506_1010
 • îòäåëüíî ñòîÿùàÿ,
 • ôîðìà ÷åòâåðòè êðóãà,
 • óãëîâàÿ,
 • àêðèëîâàÿ,
 • îäíîìåñòíàÿ,
 • 145õ145õ44 ñì,
 • îáúåì 315 ë
588 $
5 115 600 Áåë. ðóá.