: - 9:00 20:00
 
   

Ñòðîèòåëüíûå òîâàðû
 
  40Ïíåâìàòè÷åñêîå è ãèäðàâëè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå
  181Ýëåêòðîèíñòðóìåíò
  0Îñíàñòêà ê ýëåêòðîèíñòðóìåíòó
  116Ñòðîèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå
  16Ñàäîâàÿ òåõíèêà è áåíçî èíñòðóìåíò
  124Ñâàðî÷íîå îáîðóäîâàíèå
  10Àâòî èíñòðóìåíò è îáîðóäîâàíèå
  0Ðó÷íîé èíñòðóìåíò
  136Êëèìàòè÷åñêîå è Òåïëîâîå îáîðóäîâàíèå
  80Ñàíòåõíèêà è èíñòðóìåíò
  0Ëàìèíàò
Ïîèñê
 
Íîâîñòè
 
 
 
Íàø îïðîñ
 
 êàêîé îáëàñòè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü Âû ïðîæèâàåòå?

: 2
 Óêëàäêà ëàìèíàòà  Óñòàíîâêà äâåðåé  Ìîíòàæ êîíäèöèîíåðîâ Åâðîðåìîíò 
Metabo
 
: 31 / Ýëåêòðîèíñòðóìåíò / Àêêóìóëÿòîðíûå äðåëè-øóðóïîâåðòû / Metabo
 

: (/), (/), (/)
1  2   >>  |  

 
Metabo BZ 12 SP Li-Ion 2.2 Ahx1
Metabo BZ 12 SP Li-Ion 2.2 Ahx1

: 12080_2313
 • áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò,
 • áûñòðîçàæèìíîé ïàòðîí,
 • äèàìåòð ïàòðîíà: 1 - 10 ìì,
 • ïèòàíèå îò àêêóìóëÿòîðà,
 • òîðìîç äâèãàòåëÿ,
 • âåñ: 1.7 êã
0 $

 
Metabo BZ 12 SP 2.0 Ah
Metabo BZ 12 SP 2.0 Ah

: 12080_2280
 • áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò,
 • áûñòðîçàæèìíîé ïàòðîí,
 • äèàìåòð ïàòðîíà: 1 - 10 ìì,
 • ïèòàíèå îò àêêóìóëÿòîðà,
 • âåñ: 1.7 êã
23 $
200 100 Áåë. ðóá.

 
Metabo BS 12 SP
Metabo BS 12 SP

: 12080_2300
 • áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò,
 • áûñòðîçàæèìíîé ïàòðîí,
 • äèàìåòð ïàòðîíà: 1 - 10 ìì,
 • ïèòàíèå îò àêêóìóëÿòîðà,
 • âåñ: 1.7 êã
132 $
1 148 400 Áåë. ðóá.

 
Metabo BZ 9.6 SP
Metabo BZ 9.6 SP

: 12080_2249
 • áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò,
 • áûñòðîçàæèìíîé ïàòðîí,
 • äèàìåòð ïàòðîíà: 1.5 - 13 ìì,
 • ïèòàíèå îò àêêóìóëÿòîðà,
 • òîðìîç äâèãàòåëÿ,
 • âåñ: 1.5 êã
191 $
1 661 700 Áåë. ðóá.

 
Metabo BS 12 NiCd
Metabo BS 12 NiCd

: 12080_2239
 • áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò,
 • áûñòðîçàæèìíîé ïàòðîí,
 • äèàìåòð ïàòðîíà: 1 - 10 ìì,
 • ïèòàíèå îò àêêóìóëÿòîðà,
 • âåñ: 1.7 êã
216 $
1 879 200 Áåë. ðóá.

 
Metabo PowerMaxx
Metabo PowerMaxx

: 12080_2238
 • áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò,
 • áûñòðîçàæèìíîé ïàòðîí,
 • ïèòàíèå îò àêêóìóëÿòîðà,
 • âåñ: 0.7 êã
226 $
1 966 200 Áåë. ðóá.

 
Metabo BS 18 Li 1.3 Ah
Metabo BS 18 Li 1.3 Ah

: 12080_2283
 • áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò,
 • áûñòðîçàæèìíîé ïàòðîí,
 • äèàìåòð ïàòðîíà: 1 - 10 ìì,
 • ïèòàíèå îò àêêóìóëÿòîðà,
 • âåñ: 1.4 êã
251 $
2 183 700 Áåë. ðóá.

 
Metabo BZ 12 SP 1.4 Ah
Metabo BZ 12 SP 1.4 Ah

: 12080_2269
 • áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò,
 • áûñòðîçàæèìíîé ïàòðîí,
 • äèàìåòð ïàòðîíà: 1 - 10 ìì,
 • ïèòàíèå îò àêêóìóëÿòîðà,
 • âåñ: 1.7 êã
251 $
2 183 700 Áåë. ðóá.

 
Metabo BSZ 12 Impuls 1.4 Ah
Metabo BSZ 12 Impuls 1.4 Ah

: 12080_2271
 • áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò,
 • áûñòðîçàæèìíîé ïàòðîí,
 • äèàìåòð ïàòðîíà: 13 ìì,
 • ïèòàíèå îò àêêóìóëÿòîðà,
 • èìïóëüñíûé ðåæèì,
 • òîðìîç äâèãàòåëÿ,
 • âåñ: 2 êã
262 $
2 279 400 Áåë. ðóá.

 
Metabo BS 14.4 Li 1.3 Ahx2
Metabo BS 14.4 Li 1.3 Ahx2

: 12080_2278
 • áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò,
 • áûñòðîçàæèìíîé ïàòðîí,
 • äèàìåòð ïàòðîíà: 1 - 10 ìì,
 • ïèòàíèå îò àêêóìóëÿòîðà,
 • âåñ: 1.35 êã
277 $
2 409 900 Áåë. ðóá.

 
Metabo BSZ 12 Impuls 2.0 Ah
Metabo BSZ 12 Impuls 2.0 Ah

: 12080_2259
 • áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò,
 • áûñòðîçàæèìíîé ïàòðîí,
 • äèàìåòð ïàòðîíà: 13 ìì,
 • ïèòàíèå îò àêêóìóëÿòîðà,
 • èìïóëüñíûé ðåæèì,
 • òîðìîç äâèãàòåëÿ,
 • âåñ: 2 êã
303 $
2 636 100 Áåë. ðóá.

 
Metabo BS 18 Li 2.2 Ah
Metabo BS 18 Li 2.2 Ah

: 12080_2296
 • áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò,
 • áûñòðîçàæèìíîé ïàòðîí,
 • äèàìåòð ïàòðîíà: 1 - 10 ìì,
 • ïèòàíèå îò àêêóìóëÿòîðà,
 • âåñ: 1.4 êã
321 $
2 792 700 Áåë. ðóá.

 
Metabo BS 18 LT Compact
Metabo BS 18 LT Compact

: 12080_2286
 • áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò,
 • áûñòðîçàæèìíîé ïàòðîí,
 • äèàìåòð ïàòðîíà: 1.5 - 13 ìì,
 • ïèòàíèå îò àêêóìóëÿòîðà,
 • èìïóëüñíûé ðåæèì,
 • âåñ: 1.7 êã
325 $
2 827 500 Áåë. ðóá.

 
Metabo BSZ 14.4 Impuls 2.0 Ah
Metabo BSZ 14.4 Impuls 2.0 Ah

: 12080_2309
 • áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò,
 • áûñòðîçàæèìíîé ïàòðîí,
 • äèàìåòð ïàòðîíà: 13 ìì,
 • ïèòàíèå îò àêêóìóëÿòîðà,
 • èìïóëüñíûé ðåæèì,
 • òîðìîç äâèãàòåëÿ,
 • âåñ: 2.1 êã
331 $
2 879 700 Áåë. ðóá.

 
Metabo BS 14.4 Li 1.3 Ah
Metabo BS 14.4 Li 1.3 Ah

: 12080_2245
 • áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò,
 • áûñòðîçàæèìíîé ïàòðîí,
 • äèàìåòð ïàòðîíà: 1 - 10 ìì,
 • ïèòàíèå îò àêêóìóëÿòîðà,
 • âåñ: 1.35 êã
333 $
2 897 100 Áåë. ðóá.

 
Metabo BS 18 Li 3.0 Ah
Metabo BS 18 Li 3.0 Ah

: 12080_2282
 • áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò,
 • áûñòðîçàæèìíîé ïàòðîí,
 • äèàìåòð ïàòðîíà: 1 - 10 ìì,
 • ïèòàíèå îò àêêóìóëÿòîðà,
 • âåñ: 1.4 êã
337 $
2 931 900 Áåë. ðóá.

 
Metabo BS 14.4 LT Impuls
Metabo BS 14.4 LT Impuls

: 12080_2279
 • áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò,
 • áûñòðîçàæèìíîé ïàòðîí,
 • ïèòàíèå îò àêêóìóëÿòîðà,
 • èìïóëüñíûé ðåæèì,
 • âåñ: 1.8 êã
360 $
3 132 000 Áåë. ðóá.

 
Metabo SSP 12
Metabo SSP 12

: 12080_2325
 • óäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò,
 • ïàòðîí ïîä áèòû,
 • ïèòàíèå îò àêêóìóëÿòîðà,
 • âåñ: 1.7 êã
393 $
3 419 100 Áåë. ðóá.

 
Metabo BS 18 LT Impuls
Metabo BS 18 LT Impuls

: 12080_2287
 • áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò,
 • áûñòðîçàæèìíîé ïàòðîí,
 • äèàìåòð ïàòðîíà: 1.5 - 13 ìì,
 • ïèòàíèå îò àêêóìóëÿòîðà,
 • èìïóëüñíûé ðåæèì,
 • âåñ: 1.9 êã
400 $
3 480 000 Áåë. ðóá.

 
Metabo SB 14.4 LT Impuls
Metabo SB 14.4 LT Impuls

: 12080_2306
 • óäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò,
 • áûñòðîçàæèìíîé ïàòðîí,
 • ïèòàíèå îò àêêóìóëÿòîðà,
 • èìïóëüñíûé ðåæèì,
 • âåñ: 1.9 êã
414 $
3 601 800 Áåë. ðóá.


1  2   >>  |