: - 9:00 20:00
 
   

Ñòðîèòåëüíûå òîâàðû
 
  40Ïíåâìàòè÷åñêîå è ãèäðàâëè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå
  181Ýëåêòðîèíñòðóìåíò
  0Îñíàñòêà ê ýëåêòðîèíñòðóìåíòó
  116Ñòðîèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå
  16Ñàäîâàÿ òåõíèêà è áåíçî èíñòðóìåíò
  124Ñâàðî÷íîå îáîðóäîâàíèå
  10Àâòî èíñòðóìåíò è îáîðóäîâàíèå
  0Ðó÷íîé èíñòðóìåíò
  136Êëèìàòè÷åñêîå è Òåïëîâîå îáîðóäîâàíèå
  80Ñàíòåõíèêà è èíñòðóìåíò
  0Ëàìèíàò
Ïîèñê
 
Íîâîñòè
 
 
 
Íàø îïðîñ
 
 êàêîé îáëàñòè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü Âû ïðîæèâàåòå?

: 2
 Óêëàäêà ëàìèíàòà  Óñòàíîâêà äâåðåé  Ìîíòàæ êîíäèöèîíåðîâ Åâðîðåìîíò 
Ãîðåëêè äëÿ ïîëóàâòîìàòîâ
 
: 13 / Ñâàðî÷íîå îáîðóäîâàíèå / Ãîðåëêè äëÿ ïîëóàâòîìàòîâ
 

: (/), (/), (/)

 
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ MIG MAG AF150 (150A, 2ì, 0,6-1,0ìì) (70100072)
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ MIG MAG AF150 (150A, 2ì, 0,6-1,0ìì) (70100072)

Äëèíà 2 ì
Ñâàðî÷íûé òîê 150 À
26 $
226 200 Áåë. ðóá.

 
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ MIG MAG (180A, 3ì, 0.6-1.0ìì) BINZEL 15AK
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ MIG MAG (180A, 3ì, 0.6-1.0ìì) BINZEL 15AK

Äëèíà 3 ì
Ñâàðî÷íûé òîê 180 À
51 $
443 700 Áåë. ðóá.

 
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ TIG äëÿ ïîëóàâòîìàòà Solaris MULTIMIG-220 (70100021)
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ TIG äëÿ ïîëóàâòîìàòà Solaris MULTIMIG-220 (70100021)

Äëèíà íåò äàííûõ
Ñâàðî÷íûé òîê íåò äàííûõ
51 $
443 700 Áåë. ðóá.

 
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ MIG MAG (2ì, 160À) TELWIN (742402)
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ MIG MAG (2ì, 160À) TELWIN (742402)

Äëèíà 2 ì
Ñâàðî÷íûé òîê 160 À
58 $
504 600 Áåë. ðóá.

 
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ MIG MAG (2ì, 160À) TELWIN (742901)
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ MIG MAG (2ì, 160À) TELWIN (742901)

Äëèíà 2 ì
Ñâàðî÷íûé òîê 160 À
58 $
504 600 Áåë. ðóá.

 
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ MIG MAG (2,5ì, 180À) TELWIN (742405)
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ MIG MAG (2,5ì, 180À) TELWIN (742405)

Äëèíà 2.5 ì
Ñâàðî÷íûé òîê 180 À
69 $
600 300 Áåë. ðóá.

 
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ MIG MAG (2ì, 180À) TELWIN (742233)
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ MIG MAG (2ì, 180À) TELWIN (742233)

Äëèíà 2 ì
Ñâàðî÷íûé òîê 180 À
72 $
626 400 Áåë. ðóá.

 
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ MIG MAG (3ì, 220À) TELWIN (742180)
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ MIG MAG (3ì, 220À) TELWIN (742180)

Äëèíà 3 ì
Ñâàðî÷íûé òîê 220 À
77 $
669 900 Áåë. ðóá.

 
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ MIG MAG (2,5ì, 180À) TELWIN (742082)
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ MIG MAG (2,5ì, 180À) TELWIN (742082)

Äëèíà 2.5 ì
Ñâàðî÷íûé òîê 180 À
80 $
696 000 Áåë. ðóá.

 
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ TIG (4ì, 150À, DX25) TELWIN (722563)
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ TIG (4ì, 150À, DX25) TELWIN (722563)

Äëèíà 4 ì
Ñâàðî÷íûé òîê 150 À
90 $
783 000 Áåë. ðóá.

 
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ MIG MAG (4ì, 220À) TELWIN (742181)
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ MIG MAG (4ì, 220À) TELWIN (742181)

Äëèíà 4 ì
Ñâàðî÷íûé òîê 220 À
100 $
870 000 Áåë. ðóá.

 
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ TIG (4ì, 200À, DX50) TELWIN (742058)
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ TIG (4ì, 200À, DX50) TELWIN (742058)

Äëèíà 4 ì
Ñâàðî÷íûé òîê 200 À
125 $
1 087 500 Áåë. ðóá.

 
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ MIG MAG (5ì, 400À) TELWIN (742188)
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ MIG MAG (5ì, 400À) TELWIN (742188)

Äëèíà 5 ì
Ñâàðî÷íûé òîê 400 À
212 $
1 844 400 Áåë. ðóá.