: - 9:00 20:00
 
   

Ñòðîèòåëüíûå òîâàðû
 
  40Ïíåâìàòè÷åñêîå è ãèäðàâëè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå
  181Ýëåêòðîèíñòðóìåíò
  0Îñíàñòêà ê ýëåêòðîèíñòðóìåíòó
  116Ñòðîèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå
  16Ñàäîâàÿ òåõíèêà è áåíçî èíñòðóìåíò
  124Ñâàðî÷íîå îáîðóäîâàíèå
  10Àâòî èíñòðóìåíò è îáîðóäîâàíèå
  0Ðó÷íîé èíñòðóìåíò
  136Êëèìàòè÷åñêîå è Òåïëîâîå îáîðóäîâàíèå
  80Ñàíòåõíèêà è èíñòðóìåíò
  0Ëàìèíàò
Ïîèñê
 
Íîâîñòè
 
 
 
Íàø îïðîñ
 
 êàêîé îáëàñòè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü Âû ïðîæèâàåòå?

: 2
 Óêëàäêà ëàìèíàòà  Óñòàíîâêà äâåðåé  Ìîíòàæ êîíäèöèîíåðîâ Åâðîðåìîíò 
Ñâàðî÷íîå îáîðóäîâàíèå
 
: 124 / Ñâàðî÷íîå îáîðóäîâàíèå
Ñâàðî÷íîå îáîðóäîâàíèå - âèä îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðîå ñòàëî íåçàìåíèìûì êàê â ñòðîèòåëüñòâå, òàê è â ïîâñåäíåâíûõ, áûòîâûõ óñëîâèÿõ. Èíñòðóìåíòû, êîòîðûå áóäóò ïåðå÷èñëåíû íèæå, âñåãäà ìîãóò ïîíàäîáèòüñÿ ïðè âûïîëíåíèè ðàçëè÷íûõ âèäîâ ðàáîò: îò ïî÷èíêè òðóáû è ðåìîíò âî äâîðå ÷àñòíîãî äîìà äî îðãàíèçàöèè ìåñòà äëÿ ïèêíèêà(íàïðèìåð ñáîðêà ìàíãàëà).

: (/), (/), (/)
1  2  3  4  5  6  7   >>  |  

 
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ äëÿ àëþìèíèÿ ER 4043 ô1,0ìì (êàòóøêà 5êã)
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ äëÿ àëþìèíèÿ ER 4043 ô1,0ìì (êàòóøêà 5êã)

Äèàìåòð  1 ìì
Âåñ 5 êã
0 $

 
Ýëåêòðîäû Å6013 ô 4ìì (óï. 1êã)
Ýëåêòðîäû Å6013 ô 4ìì (óï. 1êã)

Äèàìåòð 4 ìì
Âåñ 1 êã
2 $
17 400 Áåë. ðóá.

 
Ýëåêòðîäû Å6013 ô 3,2ìì (óï. 1êã)
Ýëåêòðîäû Å6013 ô 3,2ìì (óï. 1êã)

Äèàìåòð 3.2 ìì
Âåñ 1 êã
2.3 $
20 010 Áåë. ðóá.

 
Ýëåêòðîäû ÓÎÍÈ-13/55 ô 4ìì
Ýëåêòðîäû ÓÎÍÈ-13/55 ô 4ìì

Äèàìåòð 4 ìì
Âåñ 1 êã
2.4 $
20 880 Áåë. ðóá.

 
Ýëåêòðîäû ÓÎÍÈ-13/55 ô 3ìì
Ýëåêòðîäû ÓÎÍÈ-13/55 ô 3ìì

Äèàìåòð 3 ìì
Âåñ 1 êã
2.5 $
21 750 Áåë. ðóá.

 
Ýëåêòðîäû Å6013 ô 2ìì (óï. 1êã)
Ýëåêòðîäû Å6013 ô 2ìì (óï. 1êã)

Äèàìåòð 2 ìì
Âåñ 1 êã
3 $
26 100 Áåë. ðóá.

 
Ýëåêòðîäû ÓÎÍÈ-13/55 ô 2,5ìì (óï. 1êã)
Ýëåêòðîäû ÓÎÍÈ-13/55 ô 2,5ìì (óï. 1êã)

Äèàìåòð 2.5 ìì
Âåñ 1 êã
3 $
26 100 Áåë. ðóá.

 
Ýëåêòðîäû ÌÐ-3 ô 2ìì (óï. 1êã) ("Âèñòåê", Óêðàèíà)
Ýëåêòðîäû ÌÐ-3 ô 2ìì (óï. 1êã) ("Âèñòåê", Óêðàèíà)

Äèàìåòð 2 ìì
Âåñ 1 êã
3.6 $
31 320 Áåë. ðóá.

 
Ýëåêòðîäû ÀÍÎ-21 ô 2ìì (óï. 1êã) ("Âèñòåê", Óêðàèíà)
Ýëåêòðîäû ÀÍÎ-21 ô 2ìì (óï. 1êã) ("Âèñòåê", Óêðàèíà)

Äèàìåòð 2 ìì
Âåñ 1 êã
4 $
34 800 Áåë. ðóá.

 
Ýëåêòðîäû ÀÍÎ-36 ô 3ìì (óï. 1êã) ("Âèñòåê", Óêðàèíà)
Ýëåêòðîäû ÀÍÎ-36 ô 3ìì (óï. 1êã) ("Âèñòåê", Óêðàèíà)

Äèàìåòð 3 ìì
Âåñ 1 êã
4 $
34 800 Áåë. ðóá.

 
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ FLUX E71T-GS ô0,8ìì (ñâàðêà áåç ãàçà) (êàòóøêà 0,45êã)
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ FLUX E71T-GS ô0,8ìì (ñâàðêà áåç ãàçà) (êàòóøêà 0,45êã)

Äèàìåòð  0.8 ìì
Âåñ 0.45 êã
7 $
60 900 Áåë. ðóá.

 
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ FLUX E71T-GS ô1,0ìì (ñâàðêà áåç ãàçà)
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ FLUX E71T-GS ô1,0ìì (ñâàðêà áåç ãàçà)

Äèàìåòð  1 ìì
Âåñ 0.45 êã
7 $
60 900 Áåë. ðóá.

 
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ äëÿ àëþìèíèÿ ER 4043 ô1,0ìì (êàòóøêà 0,5êã)
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ äëÿ àëþìèíèÿ ER 4043 ô1,0ìì (êàòóøêà 0,5êã)

Äèàìåòð  1 ìì
Âåñ 0.5 êã
7 $
60 900 Áåë. ðóá.

 
Ýëåêòðîäû ÀÍÎ-21 ô 4ìì (óï. 2,5êã) ("Âèñòåê", Óêðàèíà)
Ýëåêòðîäû ÀÍÎ-21 ô 4ìì (óï. 2,5êã) ("Âèñòåê", Óêðàèíà)

Äèàìåòð 4 ìì
Âåñ 2.5 êã
7 $
60 900 Áåë. ðóá.

 
Ýëåêòðîäû ÀÍÎ-21 ô 3ìì (óï. 2,5êã) ("Âèñòåê", Óêðàèíà)
Ýëåêòðîäû ÀÍÎ-21 ô 3ìì (óï. 2,5êã) ("Âèñòåê", Óêðàèíà)

Äèàìåòð 3 ìì
Âåñ 2.5 êã
8 $
69 600 Áåë. ðóá.

 
Ýëåêòðîäû ÀÍÎ-36 ô 3ìì (óï. 2,5êã) ("Âèñòåê", Óêðàèíà)
Ýëåêòðîäû ÀÍÎ-36 ô 3ìì (óï. 2,5êã) ("Âèñòåê", Óêðàèíà)

Äèàìåòð 3 ìì
Âåñ 2.5 êã
8 $
69 600 Áåë. ðóá.

 
Ýëåêòðîäû ÌÐ-3 ô 2ìì (óï. 2,5êã) ("Âèñòåê", Óêðàèíà)
Ýëåêòðîäû ÌÐ-3 ô 2ìì (óï. 2,5êã) ("Âèñòåê", Óêðàèíà)

Äèàìåòð 2 ìì
Âåñ 2.5 êã
8.3 $
72 210 Áåë. ðóá.

 
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ äëÿ àëþìèíèÿ ER 4043 ô0,8ìì (êàòóøêà 0,5êã)
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ äëÿ àëþìèíèÿ ER 4043 ô0,8ìì (êàòóøêà 0,5êã)

Äèàìåòð  0.8 ìì
Âåñ 0.5 êã
10 $
87 000 Áåë. ðóá.

 
Ýëåêòðîäû Å6013 ô 3,2ìì (óï. 5êã)
Ýëåêòðîäû Å6013 ô 3,2ìì (óï. 5êã)

Äèàìåòð 3.2 ìì
Âåñ 5 êã
11 $
95 700 Áåë. ðóá.

 
Ýëåêòðîäû Å6013 ô 4ìì (óï. 5êã)
Ýëåêòðîäû Å6013 ô 4ìì (óï. 5êã)

Äèàìåòð 4 ìì
Âåñ 5 êã
11 $
95 700 Áåë. ðóá.


1  2  3  4  5  6  7   >>  |