: - 9:00 20:00
 
   

Ñòðîèòåëüíûå òîâàðû
 
  40Ïíåâìàòè÷åñêîå è ãèäðàâëè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå
  181Ýëåêòðîèíñòðóìåíò
  0Îñíàñòêà ê ýëåêòðîèíñòðóìåíòó
  116Ñòðîèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå
  16Ñàäîâàÿ òåõíèêà è áåíçî èíñòðóìåíò
  124Ñâàðî÷íîå îáîðóäîâàíèå
  10Àâòî èíñòðóìåíò è îáîðóäîâàíèå
  0Ðó÷íîé èíñòðóìåíò
  136Êëèìàòè÷åñêîå è Òåïëîâîå îáîðóäîâàíèå
  80Ñàíòåõíèêà è èíñòðóìåíò
  0Ëàìèíàò
Ïîèñê
 
Íîâîñòè
 
 
 
Íàø îïðîñ
 
 êàêîé îáëàñòè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü Âû ïðîæèâàåòå?

: 2
 Óêëàäêà ëàìèíàòà  Óñòàíîâêà äâåðåé  Ìîíòàæ êîíäèöèîíåðîâ Åâðîðåìîíò 
- PROMASTER.BY
 
: (/), (/)
Ïíåâìàòè÷åñêîå è ãèäðàâëè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå
Ãèäðàâëè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå
Äîìêðàò ïîäêàòíîé 2,5ò STARTUL AUTO 1 044 000 Áåë. ðóá.
Äîìêðàò ïîäêàòíîé 3ò áûñòðûé ïîäúåì STARTUL AUTO 1 531 200 Áåë. ðóá.
Íàáîð ãèäðàâëè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ 10ò STARTUL AUTO 1 757 400 Áåë. ðóá.
Òðóáîãèá ãèäðàâëè÷åñêèé 12ò (ô1/2"-2") STARTUL AUTO 1 827 000 Áåë. ðóá.
Ñúåìíèê ïðóæèí ãèäðàâëè÷åñêèé 1ò STARTUL AUTO 1 887 900 Áåë. ðóá.
Êðàí ãèäðàâëè÷åñêèé 1ò, ñêëàäíîé STARTUL AUTO 2 001 000 Áåë. ðóá.
Êðàí ãèäðàâëè÷åñêèé 3ò STARTUL AUTO 4 210 800 Áåë. ðóá.
Êîìïðåññîðû ÅÑÎ
Êîìïðåññîð ECO AE 251 1 174 500 Áåë. ðóá.
Êîìïðåññîð ECO AE 501 1 418 100 Áåë. ðóá.
Êîìïðåññîð ECO AE 401 1 574 700 Áåë. ðóá.
Êîìïðåññîð ECO AE 502 2 053 200 Áåë. ðóá.
Êîìïðåññîð ECO AE 502, 2 êîíäåíñàòîðà 2 253 300 Áåë. ðóá.
Êîìïðåññîð ECO AE 702 3 471 300 Áåë. ðóá.
Êîìïðåññîð ECO AE 1205 7 803 900 Áåë. ðóá.
Êîìïðåññîðû PROGARD
Êîìïðåññîð PROGARD ZBM50 1 270 200 Áåë. ðóá.
Êðàñêîïóëüòû è êðàñêîðàñïûëèòåëè
Êðàñêîðàñïûëèòåëü ÅÑÎ SG-88H14 200 100 Áåë. ðóá.
Êðàñêîðàñïûëèòåëü ÅÑÎ SG-30L14 287 100 Áåë. ðóá.
Êðàñêîðàñïûëèòåëü ÅÑÎ SG-97H14 ñ ìàíîìåòðîì 295 800 Áåë. ðóá.
Êðàñêîðàñïûëèòåëü ÑÎ-71Â 582 900 Áåë. ðóá.
Êðàñêîïóëüò ÊÐÄÏ-3 (ðó÷íîãî äåéñòâèÿ ïîðøíåâîé) 948 300 Áåë. ðóá.
Êðàñêîïóëüò ÊÐÎÑ-1 1 522 500 Áåë. ðóá.
Ïíåâìîãàéêîâåðòû, âèíòîâåðòû
Ïíåâìîãàéêîâåðò-òðåùåòêà 3/8" 41Nm MINI TOPTUL (KAAE1202) 748 200 Áåë. ðóá.
Ïíåâìîãàéêîâåðò 3/8" 81Nm TOPTUL (KAAG1206) 1 122 300 Áåë. ðóá.
Ïíåâìîãàéêîâåðò 1/2" 542Nm TOPTUL (KAAA1640) 1 531 200 Áåë. ðóá.
Ïíåâìîãàéêîâåðò-òðåùåòêà 3/8" 136Nm SUPER DUTY TOPTUL (KAAF1210) 1 644 300 Áåë. ðóá.
Ïíåâìîãàéêîâåðò 1/2" 813Nm SUPER DUTY TOPTUL (KAAC1660) 1 748 700 Áåë. ðóá.
Ïíåâìîãàéêîâåðò 1/2" 813Nm TOPTUL (KAAA1660) 1 914 000 Áåë. ðóá.
Ïíåâìîãàéêîâåðò 1/2" 813Nm äëèíí. æàëî TOPTUL (KAAÂ1660) 2 053 200 Áåë. ðóá.
Ïíåâìîãàéêîâåðò óäàðí.3/4"ñ êâàäð.øòîêîì ABAC 3 993 300 Áåë. ðóá.
Ïíåâìîãàéêîâåðò 3/4" 1626Nm SUPER DUTY TOPTUL (KAAC2412) 5 106 900 Áåë. ðóá.
Ïíåâìîãàéêîâåðò 1" 1898Nm SUPER DUTY TOPTUL (KAAC3214) 5 594 100 Áåë. ðóá.
Ïíåâìîãàéêîâåðò 1" 2440Nm TOPTUL (KAAA3218) 6 220 500 Áåë. ðóá.
Ïíåâìîãàéêîâåðò 1" 2440Nm äëèíí. æàëî TOPTUL (KAAÂ3218) 6 707 700 Áåë. ðóá.
Ïíåâìîñêîáî(ãâîçäå)çàáèâàòåëè
Ïèñòîëåò ñêîáîçàáèâíîé 0,8-1,10ìì ABAC (5335229) 1 148 400 Áåë. ðóá.
Ïèñòîëåò ñêîáîçàáèâíîé Bosch GTK 40 1 731 300 Áåë. ðóá.
Ïèñòîëåò ãâîçäåçàáèâíîé Bosch GSK 64 3 288 600 Áåë. ðóá.
Ãâîçäåçàáèâàòåëü Bosch GSN 90-21 5 681 100 Áåë. ðóá.
Îòáîéíûå ïíåâìîìîëîòêè
Îòáîéíûé ïíåâìîìîëîòîê ÌÎÏ-2 (ÎÎÎ <Òîìñêèé çàâîä Êóçíåöîâà>) 2 505 600 Áåë. ðóá.
Îòáîéíûé ïíåâìîìîëîòîê ÌÎÏ-4 (ÎÎÎ <Òîìñêèé çàâîä Êóçíåöîâà>) 4 202 100 Áåë. ðóá.
Ïðÿìûå ïíåâìîøëèôìàøèíû
Ïíåâìîøëèôìàøèíà ïðÿìàÿ ÈÏ 2018Á 1 879 200 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîèíñòðóìåíò
Àêêóìóëÿòîðíûå äðåëè-øóðóïîâåðòû
Bosch
Bosch IXO 4 set 835 200 Áåë. ðóá. 12034_1591
Áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò Bosch GSR 12-2 V (2àêê. 1,5 À/÷) + íàáîð áèò 1 392 000 Áåë. ðóá. 0601918J21
Bosch GSB 14,4-2 1 418 100 Áåë. ðóá. 12034_1650
Áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò Bosch GSR 12-2 V (2àêê. 1,5 À/÷) 1 470 300 Áåë. ðóá. 0601918J20
Áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò Bosch GSR 1080-LI (2 àêê, 1.3 À/÷) 1 470 300 Áåë. ðóá. 06019A8900
Áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò Bosch GSR 12-2 V (3àêê. 1,5 À/÷) 1 557 300 Áåë. ðóá. 0601918J22
Áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò Bosch GSR 10,8-2-LI (2 àêê, 1.3 À/÷) 1 783 500 Áåë. ðóá. 0601868100
Áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò Bosch GSR 18-2 (2 àêê. 1.5 À/÷) 2 079 300 Áåë. ðóá. 0601918300
Bosch GSB 14,4-2-LI 2 175 000 Áåë. ðóá. 12034_1648
Áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò Bosch GSR 12 V (3 àêê. 2.0 À/÷) 2 218 500 Áåë. ðóá. 0601995J06
Áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò Bosch GSR 10,8-2-LI L-BOXX (2 àêê, 1.3 À/÷) â áîêñå 2 218 500 Áåë. ðóá. 0601868102
Áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò Bosch GSR 10,8-2-LI (2 àêê, 1.3 À/÷) + ôîíàðü GLI 10,8 V-Li 2 322 900 Áåë. ðóá.
Bosch GSB 18-2-LI 2 418 600 Áåë. ðóá. 12034_1667
Áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò Bosch GSR 14,4-2-LI (2 àêêóì. 1,3À/÷) 2 427 300 Áåë. ðóá. 06019A4400
Áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò Bosch GSR 14,4-2-LI (2 àêêóì. 1,3À/÷) 2 583 900 Áåë. ðóá. 06019A4407
Áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò Bosch GSR 18-2-Li (2 àêê. 1.3 À/÷) â êàðòîíå 2 688 300 Áåë. ðóá. 06019À4306
Áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò Bosch GSR 18-2-Li (2 àêê. 1.3 À/÷) â áîêñå 2 966 700 Áåë. ðóá. 06019A4300
Áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò Bosch GSR 10,8-2-LI +GSA10.8 V-Li+GLI10.8V-Li 3 462 600 Áåë. ðóá. 0615990CW0
Bosch GSB 18 VE-2 3 697 500 Áåë. ðóá. 12034_1682
Áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò Bosch GSR 14,4 V-Li +GLI 14.4V-Li (2 àê. 2,6à/÷) 4 280 400 Áåë. ðóá. 060186040G
Áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò Bosch GSR 14,4 V-Li (2 àê. 3,0 À/÷)+GLI VariLED+îñíàñòêà 4 297 800 Áåë. ðóá. 0615990DS6
Áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò Bosch GSR 14,4 VE-2 Li (2 àê. 3,0 À/÷) 4 932 900 Áåë. ðóá. 0601861T03
Áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðòBosch GSR 18 V-LI (2 àêê. 3,0 À/÷) â áîêñå 4 976 400 Áåë. ðóá. 0601866102
Áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðòBosch GSR 14,4 VE-2 Li (2 àê. 3,0 À/÷) â áîêñå 4 976 400 Áåë. ðóá. 0601865400
Áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò Bosch GSR 10,8-2-LI + GOP 10,8 V-LI + GLI + GDR 10,8-LI + GSA 10,8 V-LI 5 211 300 Áåë. ðóá. 0615990DR3
Áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò Bosch GSR 18 VE-2 Li (2 àêê. 3.0 À/÷) â áîêñå 5 498 400 Áåë. ðóá. 0601865300
Hitachi
Hitachi DS18DVB 0 Áåë. ðóá. 12063_1956
Hitachi DV13VSS 522 000 Áåë. ðóá. 12063_1914
Hitachi DS12DVC 948 300 Áåë. ðóá. 12063_1934
Hitachi DS9DVF3 1 096 200 Áåë. ðóá. 12063_1919
Hitachi DS12DVF 1 113 600 Áåë. ðóá. 12063_1980
Hitachi DS14DCL 1 174 500 Áåë. ðóá. 12063_1909
Hitachi DV14DCL2 1 409 400 Áåë. ðóá. 12063_1915
Hitachi DS10DFL 1 435 500 Áåë. ðóá. 12063_1892
Hitachi DS12DVF3 1 479 000 Áåë. ðóá. 12063_1886
Hitachi DS14DSFL 1 522 500 Áåë. ðóá. 12063_1911
Hitachi DV18DCL2 1 574 700 Áåë. ðóá. 12063_1913
Hitachi DS18DSFL 1 757 400 Áåë. ðóá. 12063_1912
Hitachi DS9DVB2 1 766 100 Áåë. ðóá. 12063_1938
Hitachi DS12DVB2 1 792 200 Áåë. ðóá. 12063_1916
Hitachi DS14DVB2 1.4 Ah 1 835 700 Áåë. ðóá. 12063_1933
Hitachi DS18DFL 1 922 700 Áåë. ðóá. 12063_1910
Hitachi DS14DVB2 2 053 200 Áåë. ðóá. 12063_1945
Hitachi DS12DM 2 131 500 Áåë. ðóá. 12063_1976
Hitachi DS14DVB2 2.0 Ah 2 201 100 Áåë. ðóá. 12063_1946
Hitachi DS14DMR 2 296 800 Áåë. ðóá. 12063_1959
Hitachi DS14DL 2 409 900 Áåë. ðóá. 12063_1940
Hitachi DS14DVF3 2 418 600 Áåë. ðóá. 12063_1887
Hitachi DS18DSAL 2 566 500 Áåë. ðóá. 12063_1926
Hitachi DS18DVF3 2 723 100 Áåë. ðóá. 12063_1895
Hitachi DS14DSL 2 836 200 Áåë. ðóá. 12063_1944
Hitachi DV14DBL 2 958 000 Áåë. ðóá. 12063_1935
Hitachi DS18DMR 3 071 100 Áåë. ðóá. 12063_1932
Hitachi DV14DSL 3 097 200 Áåë. ðóá. 12063_1942
Hitachi DS14DFL 3 158 100 Áåë. ðóá. 12063_1888
Hitachi DV14DMR 3 236 400 Áåë. ðóá. 12063_1978
Hitachi DV18DSL 3 288 600 Áåë. ðóá. 12063_1941
Hitachi DS18DSL 3 314 700 Áåë. ðóá. 12063_1954
Hitachi DV18DL 3 436 500 Áåë. ðóá. 12063_1982
Hitachi DV18DBL 3 488 700 Áåë. ðóá. 12063_1936
Hitachi DV14DL 3 697 500 Áåë. ðóá. 12063_1970
Hitachi DV18DMR 4 323 900 Áåë. ðóá. 12063_1948
Hitachi DS18DL 4 471 800 Áåë. ðóá. 12063_1939
Hitachi DS14DSAL 4 959 000 Áåë. ðóá. 12063_1898
Makita
Makita 6261DWPE 1 218 000 Áåë. ðóá. 12075_1989
Makita 6271DWPE 1 261 500 Áåë. ðóá. 12075_1987
Áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò + ôîíàðü + êåéñ Makita 6271 DWPLE 1 470 300 Áåë. ðóá. 6271DWÐLE
Makita DF330DWE 1 479 000 Áåë. ðóá. 12075_1998
Makita 8281DWPE 1 548 600 Áåë. ðóá. 12075_2036
Áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò Makita 6281DWPE 14,4 Â, 2 àêê. 1 566 000 Áåë. ðóá. 6281DWÐE
Makita 6281DWPLE 1 566 000 Áåë. ðóá. 12075_2007
Áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò Makita 6271 DWAE 2 àêê 1 705 200 Áåë. ðóá. 6271DWAE
Makita 8271DWAE 1 740 000 Áåë. ðóá. 12075_2017
Makita 6281DWALE 1 783 500 Áåë. ðóá. 12075_2003
Makita BDF343SHE 1 914 000 Áåë. ðóá. 12075_2040
Áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò Makita DF330DWLE (10.8V-Li, 2 àêê., 1,3 À/÷) 1 957 500 Áåë. ðóá. DF330DWLE
Áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò Makita 6317DWAE 2 àêê. 2 088 000 Áåë. ðóá. 6317DWAE
Makita 6337DWAE 2 175 000 Áåë. ðóá. 12075_2033
Makita 6337DWDE 2 262 000 Áåë. ðóá. 12075_2000
Makita 8281DWAE 2 331 600 Áåë. ðóá. 12075_2004
Makita 6347DWAE 2 453 400 Áåë. ðóá. 6347DWÀE
Áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò Makita BDF343RFE (14.4V-Li, 2 àêê., 3,0 À/÷) 2 775 300 Áåë. ðóá. BDF343RFE
Áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò Makita 6319DWAE (2 àêê., 2 À/÷) 3 210 300 Áåë. ðóá. 6319DWAE
Makita BDF441RFE 3 654 000 Áåë. ðóá. 12075_2055
Makita BHP454RFE 3 941 100 Áåë. ðóá. 12075_2054
Áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò Makita BDF 442 RFE 14.4Â. 2àêê 4 062 900 Áåë. ðóá. BDF442RFE
Áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò Makita 6349DWFE 18 Â, 2 àêê., 3,0 À/÷ 4 080 300 Áåë. ðóá. 6349DWFE
Áåçóäàðíàÿ äðåëü-øóðóïîâåðò Makita BDF 452 RFE 18 Â, 2 àêê 5 202 600 Áåë. ðóá. BDF452RFE
Metabo
Metabo BZ 12 SP Li-Ion 2.2 Ahx1 0 Áåë. ðóá. 12080_2313
Metabo BZ 12 SP 2.0 Ah 200 100 Áåë. ðóá. 12080_2280
Metabo BS 12 SP 1 148 400 Áåë. ðóá. 12080_2300
Metabo BZ 9.6 SP 1 661 700 Áåë. ðóá. 12080_2249
Metabo BS 12 NiCd 1 879 200 Áåë. ðóá. 12080_2239
Metabo PowerMaxx 1 966 200 Áåë. ðóá. 12080_2238
Metabo BS 18 Li 1.3 Ah 2 183 700 Áåë. ðóá. 12080_2283
Metabo BZ 12 SP 1.4 Ah 2 183 700 Áåë. ðóá. 12080_2269
Metabo BSZ 12 Impuls 1.4 Ah 2 279 400 Áåë. ðóá. 12080_2271
Metabo BS 14.4 Li 1.3 Ahx2 2 409 900 Áåë. ðóá. 12080_2278
Metabo BSZ 12 Impuls 2.0 Ah 2 636 100 Áåë. ðóá. 12080_2259
Metabo BS 18 Li 2.2 Ah 2 792 700 Áåë. ðóá. 12080_2296
Metabo BS 18 LT Compact 2 827 500 Áåë. ðóá. 12080_2286
Metabo BSZ 14.4 Impuls 2.0 Ah 2 879 700 Áåë. ðóá. 12080_2309
Metabo BS 14.4 Li 1.3 Ah 2 897 100 Áåë. ðóá. 12080_2245
Metabo BS 18 Li 3.0 Ah 2 931 900 Áåë. ðóá. 12080_2282
Metabo BS 14.4 LT Impuls 3 132 000 Áåë. ðóá. 12080_2279
Metabo SSP 12 3 419 100 Áåë. ðóá. 12080_2325
Metabo BS 18 LT Impuls 3 480 000 Áåë. ðóá. 12080_2287
Metabo SB 14.4 LT Impuls 3 601 800 Áåë. ðóá. 12080_2306
Metabo BSP 18 Plus 3 741 000 Áåë. ðóá. 12080_2264
Metabo BS 14.4 LT Quick 3 758 400 Áåë. ðóá. 12080_2285
Metabo BSZ 18 3 845 400 Áåë. ðóá. 12080_2310
Metabo SB 18 LT Impuls 4 019 400 Áåë. ðóá. 12080_2307
Metabo BS 18 LTX Impuls 4 271 700 Áåë. ðóá. 12080_2277
Metabo BS 14.4 LT Compact 4 471 800 Áåë. ðóá. 12080_2304
Metabo BSP 15.6 Plus 4 515 300 Áåë. ðóá. 12080_2268
Metabo BSP 12 Plus 2.0 Ah 4 567 500 Áåë. ðóá. 12080_2266
Metabo BS 14.4 LTX Impuls 5 446 200 Áåë. ðóá. 12080_2247
Metabo SB 18 LTX Impuls 6 803 400 Áåë. ðóá. 12080_2244
Metabo SB 14.4 LTX Impuls 7 038 300 Áåë. ðóá. 12080_2254
Nikkey
Nikkey CD 18 Set 643 800 Áåë. ðóá. 12083_2329
Nikkey CD 18 Profi 687 300 Áåë. ðóá. 12083_2328
Nikkey CD 18 Mini 748 200 Áåë. ðóá. 12083_2326
Ôèîëåíò
Ôèîëåíò ÄØÀ1-10-ÐÝÓ-12 0 Áåë. ðóá. 12155_2372
Ôèîëåíò ÄØÀ1-10-ÐÝÓ-14,4 0 Áåë. ðóá. 12155_2373
Ôèîëåíò ÄØÀ1-10-ÐÝÓ-18 0 Áåë. ðóá. 12155_2374
Watt
Watt WAS-12 582 900 Áåë. ðóá. 12121_2363
Watt WAS-14 617 700 Áåë. ðóá. 12121_2360
Watt WAS-18 635 100 Áåë. ðóá. 12121_2362
Ãðàâåðû
Bort
Ãðàâåð Bort BCT-170N 487 200 Áåë. ðóá.
Stern Austria
Ãðàâåð ýëåêòðè÷åñêèé Stern MDC135 495 900 Áåë. ðóá.
Äðåëè áåçóäàðíûå
Stern Austria
Äðåëü áåçóäàðíàÿ Stern HD10VKL+ 400 200 Áåë. ðóá.
Äðåëè óäàðíûå
Bosch
Äðåëü óäàðíàÿ Bosch PSB 50 ÁÇÏ 565 500 Áåë. ðóá. 0603126025
Äðåëü óäàðíàÿ Bosch PSB 550 RE ÁÇÏ ÷åì+ 3 ñâåðëà 652 500 Áåë. ðóá. 0603126021
Äðåëü óäàðíàÿ Bosch PSB 500 RE ÁÇÏ 669 900 Áåë. ðóá. 0603126020
Äðåëü óäàðíàÿ Bosch GSB 13 RE 861 300 Áåë. ðóá. 0601217102
Äðåëü óäàðíàÿ Bosch PSB 650 RE ÁÇÏ+×åì+Àêöèÿ 913 500 Áåë. ðóá. 0603128005
Äðåëü óäàðíàÿ Bosch PSB 650 RE ÁÇÏ +×åì+íàáîð îñíàñòêè 922 200 Áåë. ðóá. 0603128008
Äðåëü óäàðíàÿ Bosch PSB 650 RE ÁÇÏ +×åì+ìóëüòèèíñòðóìåíò 948 300 Áåë. ðóá. 0603128009
Äðåëü óäàðíàÿ Bosch GSB 13 RE ÁÇÏ, êàðòîí 1 000 500 Áåë. ðóá. 0601217100
Äðåëü óäàðíàÿ Bosch PSB 750 RCE 1 087 500 Áåë. ðóá. 0603128520
Äðåëü óäàðíàÿ Bosch PSB 750 RCE+íàáîð îñíàñòêè 1 113 600 Áåë. ðóá. 0603128504
Äðåëü óäàðíàÿ Bosch GSB 13 RE + íàáîð ñâåðåë 1 131 000 Áåë. ðóá. 0601217103
Äðåëü óäàðíàÿ Bosch PSB 700 RE 1 131 000 Áåë. ðóá. 0603386465
Äðåëü óäàðíàÿ Bosch GSB 1600 RE (ÁÇÏ) 1 200 600 Áåë. ðóá. 0601218121
Äðåëü óäàðíàÿ Bosch GSB 1600 RE +Àêöèÿ 1 426 800 Áåë. ðóá. 0601218102
Äðåëü óäàðíàÿ Bosch PSB 850-2 RE 1 496 400 Áåë. ðóá. 0603173020
Äðåëü óäàðíàÿ Bosch GSB 16 RE (ÇÂÏ) 1 618 200 Áåë. ðóá. 0601148608
Äðåëü óäàðíàÿ Bosch GSB 16 RE (ÁÇÏ) 1 731 300 Áåë. ðóá. 060114E500
Äðåëü óäàðíàÿ Bosch PSB 1000-2 RCE 2 035 800 Áåë. ðóá. 0603173520
Äðåëü óäàðíàÿ Bosch GSB 19-2 RE (ÇÂÏ) 2 044 500 Áåë. ðóá. 060117B600
Äðåëü óäàðíàÿ Bosch GSB 19-2 RE (ÁÇÏ) 2 192 400 Áåë. ðóá. 060117B500
Äðåëü óäàðíàÿ Bosch GSB 21-2 RE ÇÂÏ 2 270 700 Áåë. ðóá. 060119C600
Äðåëü óäàðíàÿ Bosch GSB 21-2 RE ÁÇÏ 2 470 800 Áåë. ðóá. 060119C500
Äðåëü óäàðíàÿ Bosch GSB 20-2 RE 2 523 000 Áåë. ðóá. 060119B464
Äðåëü óäàðíàÿ Bosch GSB 21-2 RE ÁÇÏ + íàáîð ñâåðåë 2 766 600 Áåë. ðóá. 060119C502
Äðåëü óäàðíàÿ Bosch GSB 21-2 RCT ÁÇÏ 2 905 800 Áåë. ðóá. 060119C700
Äðåëü óäàðíàÿ Bosch GSB 162-2 RE (ÇÂÏ) 5 646 300 Áåë. ðóá. 060118B000
Ôèîëåíò
Äðåëü óäàðíàÿ Ôèîëåíò ÌÑÓ 3-13 ÐÝ 426 300 Áåë. ðóá. ÌÑÓ3-13ÐÝ
Äðåëü óäàðíàÿ Ôèîëåíò ÌÑÓ 11-13 ÐÝ ÍÎÂÈÍÊÀ! 522 000 Áåë. ðóá. ÌÑÓ11-13ÐÝ
Äðåëü óäàðíàÿ Ôèîëåíò ÌÑÓ 10 - 13 ÐÝ 539 400 Áåë. ðóá. ÌÑÓ10-13ÐÝ
Äðåëü óäàðíàÿ Ôèîëåíò ÌÑÓ 9-16-2 ÐÝ 809 100 Áåë. ðóá. ÌÑÓ9-16-2ÐÝ
Äðåëü óäàðíàÿ Ôèîëåíò ÌÑÓ 6-13-2 ÐÝ 835 200 Áåë. ðóá. ÌÑÓ6-13-2ÐÝ
Äðåëü óäàðíàÿ Ôèîëåíò ÌÑÓ 9-16-2 ÐÝ+÷åì 861 300 Áåë. ðóá. ÌÑÓ9-16-2ÐÝ
Stern Austria
Äðåëü óäàðíàÿ Stern ID13DN 426 300 Áåë. ðóá.
Äðåëü óäàðíàÿ Stern ID13B 452 400 Áåë. ðóá.
Äðåëü óäàðíàÿ Stern ID13R 461 100 Áåë. ðóá.
Äðåëü óäàðíàÿ Stern ID13Z 478 500 Áåë. ðóá.
Äðåëü óäàðíàÿ Stern ID13K+ 522 000 Áåë. ðóá.
Äðåëü óäàðíàÿ Stern ID13U 539 400 Áåë. ðóá.
Äðåëü Stern PRID13-1 678 600 Áåë. ðóá.
Äðåëü Stern PRID13-2 826 500 Áåë. ðóá.
Ïåðôîðàòîðû
Óãëîâûå äðåëè è ìèêñåðû
Ôåíû ïðîìûøëåííûå
Stern Austria
Ôåí òåõíè÷åñêèé Stern HG2000ACN 374 100 Áåë. ðóá.
Ôåí òåõíè÷åñêèé Stern HG2000V 435 000 Áåë. ðóá.
Ôðåçåðû
Stern Austria
Ôðåçåð ýëåêòðè÷åñêèé ER2050 974 400 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîíîæíèöû
Stern Austria
Ýëåêòðîíîæíèöû Stern ES500 826 500 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîíîæíèöû Stern ES500B 1 131 000 Áåë. ðóá.
Ðóáàíêè
Stern Austria
Ýëåêòðîðóáàíîê Stern EP650A 495 900 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîðóáàíîê Stern EP750A 548 100 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîðóáàíîê Stern EP840M 826 500 Áåë. ðóá.
Øòðîáîðåçû
Stern Austria
Øòðîáîðåç Stern WCM125A 1 261 500 Áåë. ðóá.
Øóðóïîâåðò
Stern Austria
Øóðóïîâåðò ñåòåâîé Stern HD-10Z 478 500 Áåë. ðóá.
Îñíàñòêà ê ýëåêòðîèíñòðóìåíòó
Ñòðîèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå
Ãåíåðàòîðû áåíçèíîâûå
ENDRESS
Áåíçèíîâûé ãåíåðàòîð ENDRESS ESE 1100 BS 2 566 500 Áåë. ðóá. 13322_1003
ENDRESS ESE 2000 BS 3 436 500 Áåë. ðóá. 13322_1001
ENDRESS ESE 4000 BS 6 081 300 Áåë. ðóá. 13322_1004
ENDRESS ESE 306 BS-GT 7 830 000 Áåë. ðóá. 13322_1017
ENDRESS ESE 206 EX 8 743 500 Áåë. ðóá. 13322_1006
ENDRESS ESE 40 BS 9 570 000 Áåë. ðóá. 13322_1021
ENDRESS ESE 306 HS-GT 10 962 000 Áåë. ðóá. 13322_1012
ENDRESS ESE 406 RS-GT 11 658 000 Áåë. ðóá. 13322_1019
ENDRESS ESE 406 HS-GT 13 485 000 Áåë. ðóá. 13322_1002
ENDRESS ESE 606 RS-GT 15 660 000 Áåë. ðóá. 13322_1014
ENDRESS ESE 606 HS-GT 17 139 000 Áåë. ðóá. 13322_1025
Telwin Motoinverter 174 CE 18 661 500 Áåë. ðóá. 13377_1096
ENDRESS ESE 704 SBS-AC 19 879 500 Áåë. ðóá. 13322_1030
ENDRESS ESE 606 DHS-GT 20 010 000 Áåë. ðóá. 13322_1011
ENDRESS ESE 406 HS-GT ES 20 010 000 Áåë. ðóá. 13322_1010
ENDRESS ESE 606 DHS-GT ES 20 445 000 Áåë. ðóá. 13322_1045
ENDRESS ESE 404 YS Diesel 20 880 000 Áåë. ðóá. 13322_1020
ENDRESS ESE 804 SDBS-DC 23 490 000 Áåë. ðóá. 13322_1024
ENDRESS ESE 604 YS ES Diesel 26 100 000 Áåë. ðóá. 13322_1046
Telwin Motoinverter 204 CE 28 057 500 Áåë. ðóá. 13377_1097
Telwin Motoinverter 254 CE 36 148 500 Áåë. ðóá. 13377_1098
ENDRESS ESE 1306 DBG ES Duplex 53 070 000 Áåë. ðóá. 13322_1065
Stern Austria
Áåíçèíîâûé ãåíåðàòîð Stern GY1000A 1 479 000 Áåë. ðóá.
Áåíçèíîâûé ãåíåðàòîð Stern GY4500L 6 090 000 Áåë. ðóá.
ÁÅÒÎÍÎÑÌÅÑÈÒÅËÈ, ÐÀÑÒÂÎÐÎÑÌÅÑÈÒÅËÈ, ÊÐÀÑÊÎÌÅØÀËÊÈ
Áåòîíîñìåñèòåëü ECO CM-120 2 088 000 Áåë. ðóá.
Áåòîíîñìåñèòåëü ECO CM-140 2 192 400 Áåë. ðóá.
Áåòîíîìåøàëêà ECO CM-160 2 644 800 Áåë. ðóá.
Áåòîíîìåøàëêà ECO CM-180 2 723 100 Áåë. ðóá.
Áåòîíîñìåñèòåëü ÑÁÐ-220/380Â 9 282 900 Áåë. ðóá.
Áåòîíîñìåñèòåëü ÑÁÐ-220-01/220Â 9 317 700 Áåë. ðóá.
Ðàñòâîðîñìåñèòåëü ÐÍ-150.2/380Â 15 546 900 Áåë. ðóá.
Áåòîíîñìåñèòåëü ÑÁÐ-500À.1 26 709 000 Áåë. ðóá.
Ãèáêèå âàëû
Ãèáêèé âàë ÂÑ-300 (3ì) ê ÂÈ-1-13 609 000 Áåë. ðóá.
Ãèáêèé âàë ñ áðîíåé ÝÂ-260 (3ì) (ÎÀÎ "ßðîñëàâñêèé çàâîä "Êðàñíûé Ìàÿê") 643 800 Áåë. ðóá.
Ãèáêèé âàë ÂÃ-300 (3ì) 652 500 Áåë. ðóá.
Ãèáêèé âàë ÈÂ-75 (4,5ì) 983 100 Áåë. ðóá.
Ãèáêèé âàë ÂÃ-450 (4,5ì) 1 017 900 Áåë. ðóá.
Ãèáêèé âàë ÂÑ-450 (4,5ì) ê ÂÈ-1-13 1 026 600 Áåë. ðóá.
Ãèáêèé âàë ñ áðîíåé ÝÂ-260.02 (4,5ì) äëÿ ÈÂ-113 (ÎÀÎ "ßðîñëàâñêèé çàâîä "Êðàñíûé Ìàÿê") 1 026 600 Áåë. ðóá.
Ãèáêèé âàë ÂÃ-600 (6,0ì) 1 339 800 Áåë. ðóá.
Âèáðàòîðû ãëóáèííûå
Âèáðàòîð ãëóáèííûé ÈÂ-117À 1 444 200 Áåë. ðóá.
Âèáðàòîð ãëóáèííûé ÂÈ-1-17 2 531 700 Áåë. ðóá.
Âèáðàòîð ãëóáèííûé ÂÈ 1-16 2 940 600 Áåë. ðóá.
Âèáðàòîð ãëóáèííûé ÂÈ-1-13 3 349 500 Áåë. ðóá.
Âèáðàòîð ãëóáèííûé ÂÈ-1-17-3 (220Â) 3 384 300 Áåë. ðóá.
Âèáðàòîð ãëóáèííûé ÂÈ 1-16-3 (220â) 3 645 300 Áåë. ðóá.
Âèáðàòîð ãëóáèííûé ÝÏÊ-1300/76 3 793 200 Áåë. ðóá.
ÂÈÁÐÀÒÎÐÛ ÏËÎÙÀÄÎ×ÍÛÅ
Âèáðàòîð îáùåãî íàçíà÷åíèÿ ÂÈ 9-9 Á (380â) 1 496 400 Áåë. ðóá.
Âèáðàòîð îáùåãî íàçíà÷åíèÿ ÈÂ-99Á (380Â,0,5êÂò) (ÎÀÎ "ßðîñëàâñêèé çàâîä "Êðàñíûé Ìàÿê") 1 592 100 Áåë. ðóá.
Âèáðàòîð îáùåãî íàçíà÷åíèÿ ÂÈ 9-9 À (42â) 1 635 600 Áåë. ðóá.
Âèáðàòîð îáùåãî íàçíà÷åíèÿ ÂÈ 9-8 À (42â) 2 044 500 Áåë. ðóá.
Âèáðàòîð îáùåãî íàçíà÷åíèÿ ÂÈ 9-8 Á (380â) 2 140 200 Áåë. ðóá.
Âèáðàòîð îáùåãî íàçíà÷åíèÿ ÈÂ-98Á (380Â,0,9êÂò) (ÎÀÎ "ßðîñëàâñêèé çàâîä "Êðàñíûé Ìàÿê") 2 201 100 Áåë. ðóá.
Âèáðàòîð îáùåãî íàçíà÷åíèÿ ÂÈ 9-8 (220â) 2 644 800 Áåë. ðóá.
Âèáðîíàêîíå÷íèêè
Ìóôòà ðåçèíîâàÿ äëÿ âèáðîíàêîíå÷íèêà 76ìì 130 500 Áåë. ðóá.
Âèáðîíàêîíå÷íèê ô51ìì 600 300 Áåë. ðóá.
Âèáðîíàêîíå÷íèê ô51ìì (ÎÀÎ "ßðîñëàâñêèé çàâîä "Êðàñíûé Ìàÿê") 617 700 Áåë. ðóá.
Âèáðîíàêîíå÷íèê ô28ìì 722 100 Áåë. ðóá.
Âèáðîíàêîíå÷íèê ô76 ìì 756 900 Áåë. ðóá.
Âèáðîíàêîíå÷íèê ô38ìì 861 300 Áåë. ðóá.
Âèáðîíàêîíå÷íèê ô28ìì (ÎÀÎ "ßðîñëàâñêèé çàâîä "Êðàñíûé Ìàÿê") 974 400 Áåë. ðóá.
ÂÈÁÐÎÏËÈÒÛ
Êîâðèê äëÿ âèáðîïëèò STONE (ðåçèíà, 500õ620) 365 400 Áåë. ðóá.
Êîâðèê äëÿ âèáðîïëèò STONE SFP3000-5100 (ïîëèóðåòàí) 2 557 800 Áåë. ðóá.
Âèáðîïëèòà FVP-80H 13 693 800 Áåë. ðóá.
Âèáðîïëèòà FVP-90H 14 224 500 Áåë. ðóá.
Âèáðîïëèòà FVP-110H 15 059 700 Áåë. ðóá.
Âèáðîïëèòà FVP-130H 15 868 800 Áåë. ðóá.
ÂÈÁÐÎÐÅÉÊÈ
Âèáðîðåéêà ÐÂ-17ÂÈ99 (ñ âèáðàòîðîì, 42â) (1,7ì) 4 602 300 Áåë. ðóá.
Âèáðîðåéêà ÐÂ-42ÂÈ99 (ñ âèáðàòîðîì, 42â) (4,2ì) 4 985 100 Áåë. ðóá.
Âèáðîðåéêà ÐÂ-42ÂÈ99 (ñ âèáðàòîðîì, 220â) (4,2ì) 5 080 800 Áåë. ðóá.
ËÅÑÒÍÈÖÛ
Ëåñòíèöà-ñòðåìÿíêà àëþì. äâóõñòîðîíÿÿ 43 ñì 2 ñòóï., 2.5 êã (DHR 402) 295 800 Áåë. ðóá.
Ëåñòíèöà-ñòðåìÿíêà àëþì. 61 ñì 3 ñòóï. 2,5êã STARTUL (ST9701-03) 339 300 Áåë. ðóá.
Ëåñòíèöà-ñòðåìÿíêà àëþì. 56 ñì 3 ñòóï., 3.8 êã (ALW 403 ZN) 374 100 Áåë. ðóá.
Ëåñòíèöà-ñòðåìÿíêà àëþì. 81 ñì 4 ñòóï. 2,9êã STARTUL (ST9701-04) 382 800 Áåë. ðóá.
Ëåñòíèöà àëþì. îäíîñåêö. 197 ñì 7 ñòóï, 3,0 êã (VHR H1õ7) 408 900 Áåë. ðóá.
Ëåñòíèöà àëþì. îäíîñåêö. 221 ñì 8 ñòóï, 3,2 êã (VHR H1õ8) 443 700 Áåë. ðóá.
Ëåñòíèöà-ñòðåìÿíêà àëþì. 120 ñì 6 ñòóï. 3,8êã STARTUL (ST9701-06) 487 200 Áåë. ðóá.
Ëåñòíèöà àëþì. îäíîñåêö. 249 ñì 9 ñòóï, 3,5 êã (VHR H1õ9) 513 300 Áåë. ðóá.
Ëåñòíèöà àëþì. îäíîñåêö. 273 ñì 10 ñòóï, 4 êã (VHR H1õ10) 539 400 Áåë. ðóá.
Ëåñòíèöà òåëåñêîïè÷åñêàÿ îäíîñåêö. àëþì. 200ñì 5,04êã STARTUL (ST9702-020) 582 900 Áåë. ðóá.
Ëåñòíèöà-ñòðåìÿíêà àëþì. 164 ñì 8 ñòóï., 9.6 êã (ALW 508 ZN) 643 800 Áåë. ðóá.
Ëåñòíèöà àëþì. îäíîñåêö. 325 ñì 12 ñòóï, 4,8 êã (VHR H1õ12) 643 800 Áåë. ðóá.
Ëåñòíèöà ñòàëüí. ìíîãîôóíêö. (ñòðåì.-1398ñì, ëåñòí.-2808ñì) ELKOP (B 33 FS) 661 200 Áåë. ðóá.
Ëåñòíèöà ñòàëüí. ìíîãîôóíêö. (ñòðåì.-1659ñì, ëåñòí.-3348ñì) ELKOP (B 43 FS) 756 900 Áåë. ðóá.
Ëåñòíèöà ñòàëüí. ìíîãîôóíêö. (ñòðåì.-2180ñì, ëåñòí.-4428ñì) ELKOP (B 45 FS) 861 300 Áåë. ðóá.
Ëåñòíèöà òåëåñêîïè÷åñêàÿ îäíîñåêö. àëþì. 300ñì 8,45êã STARTUL (ST9702-030) 878 700 Áåë. ðóá.
Ëåñòíèöà àëþì. îäíîñåêö. 481 ñì 18 ñòóï, 7,9 êã (VHR H1õ18) 1 087 500 Áåë. ðóá.
Ëåñòíèöà òåëåñêîïè÷åñêàÿ îäíîñåêö. àëþì. 380ñì 11,1êã STARTUL (ST9702-038) 1 104 900 Áåë. ðóá.
Ëåñòíèöà òåëåñêîïè÷åñêàÿ äâóõñåêö. àëþì. 156/320ñì 12êã STARTUL (ST9703-025) 1 139 700 Áåë. ðóá.
Ëåñòíèöà àëþì. 2-õ ñåêö. 221/351ñì 2õ8ñòóï, 11êã (VHR H2õ8) 1 218 000 Áåë. ðóá.
Ëåñòíèöà-ñòðåìÿíêà òåëåñêîïè÷åñêàÿ àëþì. 184 ñì 11,8êã STARTUL (ST9703-079) 1 365 900 Áåë. ðóá.
Ëåñòíèöà àëþì. 2-õ ñåêö. 247/403ñì 2õ9ñòóï, 12êã (VHR H2õ9) 1 409 400 Áåë. ðóá.
Ëåñòíèöà àëþìèíèåâàÿ óíèâåðñàëüíàÿ ELKOP (Ì 4õ3 AL) 1 418 100 Áåë. ðóá.
Ëåñòíèöà àëþì. 2-õ ñåêö. 273/455ñì 2õ10ñòóï, 13êã (VHR H2õ10) 1 452 900 Áåë. ðóá.
Ëåñòíèöà-ñòðåìÿíêà àëþì. 275ñì 10 ñòóï. 13,3 êã (SHRP 10) 1 470 300 Áåë. ðóá.
Ëåñòíèöà òåëåñêîïè÷åñêàÿ äâóõñåêö. àëþì. 210/440ñì 15êã STARTUL (ST9703-027) 1 548 600 Áåë. ðóá.
Ëåñòíèöà-ñòðåìÿíêà àëþì. 317ñì 12ñòóï. 15,35êã (SHRP 12) 1 748 700 Áåë. ðóá.
Ëåñòíèöà àëþì. 2-õ ñåêö. 325/533ñì 2õ12ñòóï, 15.3êã (VHR H2õ12) 1 861 800 Áåë. ðóá.
Ëåñòíèöà àëþì. 3-õ ñåêö. 247/533/403ñì 3õ9ñòóï, 17,1êã (VHR H3õ9) 2 009 700 Áåë. ðóá.
Ëåñòíèöà àëþì. 3-õ ñåêö. 299/663/481 ñì 3õ11 ñòóï, 22,1 êã (VHR H) 2 409 900 Áåë. ðóá.
Ëåñòíèöà àëþì. 2-õ ñåêö. 457/795ñì 2õ17ñòóï, 22êã (VHR P2õ17) 2 592 600 Áåë. ðóá.
Ëåñòíèöà àëþì. 3-õ ñåêö. 325/741/533 ñì 3õ12 ñòóï, 23,8 êã (VHR H) 2 810 100 Áåë. ðóá.
Ëåñòíèöà àëþì. 3-õ ñåêö. 353/821/535 ñì 3õ13 ñòóï, 28,0 êã (VHR P) 3 079 800 Áåë. ðóá.
Ëåñòíèöà àëþì. 3-õ ñåêö. 405/977/691 ñì 3õ15 ñòóï, 36,0 êã (VHR P) 4 132 500 Áåë. ðóá.
Ëåñòíèöà àëþì. 3-õ ñåêö. 431/1055/743 ñì 3õ16 ñòóï, 38,0 êã (VHR P) 4 323 900 Áåë. ðóá.
Ëåñòíèöà àëþì. 3-õ ñåêö. 457/1133/795 ñì 3õ17 ñòóï, 40,0 êã (VHR P) 4 541 400 Áåë. ðóá.
Ìîòîïîìïû
Ìîòîïîìïà áåíçèíîâàÿ ECO WP402C äëÿ ÷èñòîé âîäû 1 705 200 Áåë. ðóá.
Ìîòîïîìïà áåíçèíîâàÿ ECO WP703C äëÿ ÷èñòîé âîäû 1 861 800 Áåë. ðóá.
Ìîòîïîìïà áåíçèíîâàÿ ECO WP702D äëÿ ãðÿçíîé âîäû 2 610 000 Áåë. ðóá.
Ìîòîïîìïà áåíçèíîâàÿ ECO WP1003D äëÿ ãðÿçíîé âîäû 3 149 400 Áåë. ðóá.
Ìîòîïîìïà ENDRESS EMP 205 äëÿ ÷èñòîé âîäû 5 046 000 Áåë. ðóá.
Ìîòîïîìïà áåíçèíîâàÿ ENDRESS EMP 305 äëÿ ÷èñòîé âîäû 6 324 900 Áåë. ðóá.
Ìîòîïîìïà ENDRESS EMP 205 SÒ äëÿ ãðÿçíîé âîäû 7 725 600 Áåë. ðóá.
Ìîòîïîìïà áåíçèíîâàÿ ENDRESS EMP 305 SÒ äëÿ ãðÿçíîé âîäû 9 396 000 Áåë. ðóá.
Ìîòîïîìïà áåíçèíîâàÿ ENDRESS EMP 205 Ò äëÿ ãðÿçíîé âîäû 14 146 200 Áåë. ðóá.
Ìîòîïîìïà áåíçèíîâàÿ ENDRESS EMP 305 Ò äëÿ ãðÿçíîé âîäû 19 496 700 Áåë. ðóá.
Ñàäîâàÿ òåõíèêà è áåíçî èíñòðóìåíò
Ãàçîíîêîñèëêè áåíçèíîâûå
Ãàçîíîêîñèëêè ýëåêòðè÷åñêèå
Bosch
Ãàçîíîêîñèëêà íà âîçäóøíîé ïîäóøêå Bosch ALM 28 1 131 000 Áåë. ðóá.
Ãàçîíîêîñèëêà ýëåêòðè÷åñêàÿ Bosch Rotak 32 1 139 700 Áåë. ðóá. 0600885B00
Ýëåêòðè÷åñêàÿ ãàçîíîêîñèëêà Bosch ROTAK 34 NEW 1 653 000 Áåë. ðóá.
Eco
Ãàçîíîêîñèëêà ýëåêòðè÷åñêàÿ Eco LE-3212 861 300 Áåë. ðóá.
Ãàçîíîêîñèëêà ýëåêòðè÷åñêàÿ Eco LE-3816 1 209 300 Áåë. ðóá.
Makita
Ãàçîíîêîñèëêà ýëåêòðè÷åñêàÿ Makita ELM 3310 1 096 200 Áåë. ðóá.
Ãàçîíîêîñèëêà ýëåêòðè÷åñêàÿ Makita ELM 3710 1 261 500 Áåë. ðóá. ELM3710
Ãàçîíîêîñèëêè ðó÷íûå ìåõàíè÷åñêèå
Bosch
Ìåõàíè÷åñêàÿ ðó÷íàÿ ãàçîíîêîñèëêà Bosch ÀHÌ 30 783 000 Áåë. ðóá. 0 600 886 001
Áåíçîïèëû
Nikkey NK-45 1 348 500 Áåë. ðóá. 11932_1506
Nikkey NK-52 1 383 300 Áåë. ðóá. 11932_1505
Nikkey MS180 1 522 500 Áåë. ðóá. 11932_1507
Âîçäóõîäóâêè
Êîñû-Òðèììåðû
Stern Austria
Òðèììåð ýëåêòðè÷åñêèé Stern GT20+ 1 131 000 Áåë. ðóá.
Êóñòîðåçû
Íàñîñû
Stern Austria
Íàñîñ ïîãðóæíîé Stern WP400D+ 609 000 Áåë. ðóá.
Íàñîñ ïîãðóæíîé Stern WP750D 739 500 Áåë. ðóá.
Íàñîñ ïîãðóæíîé Stern WP900D 783 000 Áåë. ðóá.
Ìîéêè âûñîêîãî äàâëåíèÿ
Ýëåêòðè÷åñêèå öåïíûå ïèëû
Nikkey EK 2000-400-1 0 Áåë. ðóá. 11932_1508
Ñâàðî÷íîå îáîðóäîâàíèå
Àïïàðàòû äëÿ ñâàðêè ïîëèìåðíûõ òðóá
Ñâàðî÷íûé àïïàðàò äëÿ ïîëèìåðíûõ òðóá Solaris PW-1500 609 000 Áåë. ðóá.
Ãîðåëêè äëÿ ïîëóàâòîìàòîâ
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ MIG MAG AF150 (150A, 2ì, 0,6-1,0ìì) (70100072) 226 200 Áåë. ðóá.
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ MIG MAG (180A, 3ì, 0.6-1.0ìì) BINZEL 15AK 443 700 Áåë. ðóá.
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ TIG äëÿ ïîëóàâòîìàòà Solaris MULTIMIG-220 (70100021) 443 700 Áåë. ðóá.
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ MIG MAG (2ì, 160À) TELWIN (742402) 504 600 Áåë. ðóá.
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ MIG MAG (2ì, 160À) TELWIN (742901) 504 600 Áåë. ðóá.
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ MIG MAG (2,5ì, 180À) TELWIN (742405) 600 300 Áåë. ðóá.
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ MIG MAG (2ì, 180À) TELWIN (742233) 626 400 Áåë. ðóá.
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ MIG MAG (3ì, 220À) TELWIN (742180) 669 900 Áåë. ðóá.
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ MIG MAG (2,5ì, 180À) TELWIN (742082) 696 000 Áåë. ðóá.
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ TIG (4ì, 150À, DX25) TELWIN (722563) 783 000 Áåë. ðóá.
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ MIG MAG (4ì, 220À) TELWIN (742181) 870 000 Áåë. ðóá.
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ TIG (4ì, 200À, DX50) TELWIN (742058) 1 087 500 Áåë. ðóá.
Ãîðåëêà ñâàðî÷íàÿ MIG MAG (5ì, 400À) TELWIN (742188) 1 844 400 Áåë. ðóá.
Àöåòèëåíîâûå ãåíåðàòîðû
Ãåíåðàòîð àöåòèëåíîâûé ÁÀÊÑ-1Ì 2 862 300 Áåë. ðóá.
Âûïðÿìèòåëè
Ðåîñòàò áàëëàñòíûé ÐÁ-302 2 157 600 Áåë. ðóá.
Âûïðÿìèòåëü ñâàðî÷íûé ÂÄ-160ÓÇ 5 280 900 Áåë. ðóá.
Âûïðÿìèòåëü ñâàðî÷íûé TELWIN LINEAR 340 10 344 300 Áåë. ðóá.
Êàáåëü ñâàðî÷íûé, ðàçúåìû
Êàáåëü ÊÃ-1õ25 (áóõòà 100ì) (ÎÀÎ "Ðûáèíñêêàáåëü", ÐÔ) 3 514 800 Áåë. ðóá.
Êàáåëü ÊÃ-1õ35 (áóõòà 100ì) (ÎÀÎ "Ðûáèíñêêàáåëü", ÐÔ) 4 976 400 Áåë. ðóá.
Èíâåðòîðû ñâàðî÷íûå
Êîìïëåêò êîëåñ äëÿ ìîòîèíâåðòîðà TELWIN 174 ÑÅ 609 000 Áåë. ðóá.
Êîìïëåêò êîëåñ äëÿ ìîòîèíâåðòîðà TELWIN 204 ÑÅ 991 800 Áåë. ðóá.
Èíâåðòîð ñâàðî÷íûé Solaris MMA-164 + ACX 1 513 800 Áåë. ðóá.
Èíâåðòîð ñâàðî÷íûé Solaris MMA-164B + ACX 1 653 000 Áåë. ðóá.
Èíâåðòîð ñâàðî÷íûé Solaris MMA-205 + ACX 1 731 300 Áåë. ðóá.
Èíâåðòîð ñâàðî÷íûé Solaris MMA-226 + ACX 1 922 700 Áåë. ðóá.
Èíâåðòîð ñâàðî÷íûé Solaris MMA-226B + ACX 2 053 200 Áåë. ðóá.
Èíâåðòîð ñâàðî÷íûé TELWIN FORCE 145 + ACX 2 166 300 Áåë. ðóá.
Èíâåðòîð ñâàðî÷íûé TELWIN FORCE 165 + ACX 2 610 000 Áåë. ðóá.
Èíâåðòîð ñâàðî÷íûé TELWIN FORCE 195 + ACX 3 114 600 Áåë. ðóá.
Èíâåðòîð ñâàðî÷íûé TELWIN TECNICA 211/S + ACX 3 741 000 Áåë. ðóá.
Èíâåðòîð ñâàðî÷íûé TELWIN TECHNOLOGY 210HD + ACX 6 003 000 Áåë. ðóá.
Èíâåðòîð ñâàðî÷íûé TELWIN TECHNOLOGY 220HD + ACX 7 534 200 Áåë. ðóá.
Èíâåðòîð ñâàðî÷íûé TELWIN SUPERIOR 260 CE 13 815 600 Áåë. ðóá.
Stern Austria
Ñâàðî÷íûé àïïàðàò Stern WM1250C1 1 348 500 Áåë. ðóá.
Ñâàðî÷íûé àïïàðàò Stern WM1200C1 1 392 000 Áåë. ðóá.
Ñâàðî÷íûé àïïàðàò Stern WM200INVL 2 523 000 Áåë. ðóá.
Ïîëóàâòîìàòû
Ïîëóàâòîìàò ñâàðî÷íûé Solaris MIG-200 (MIG-MAG/FLUX) 2 775 300 Áåë. ðóá.
Ïîëóàâòîìàò ñâàðî÷íûé TELWIN BIMAX 4.165 TURBO 3 532 200 Áåë. ðóá.
Ïîëóàâòîìàò ñâàðî÷íûé Solaris TOPMIG-220 (MIG-MAG/FLUX) 3 549 600 Áåë. ðóá.
Ïîëóàâòîìàò ñâàðî÷íûé Solaris MULTIMIG-220 (MIG-TIG-MMA) 3 949 800 Áåë. ðóá.
Ïîëóàâòîìàò ñâàðî÷íûé TELWIN BIMAX 182 TURBO 6 264 000 Áåë. ðóá.
Ïîëóàâòîìàò ñâàðî÷íûé ÏÄÃ-202Ó3.1 9 222 000 Áåë. ðóá.
Ïîëóàâòîìàò ñâàðî÷íûé ÏÄÃ-251Ó3.1 10 048 500 Áåë. ðóá.
Ïîëóàâòîìàò ñâàðî÷íûé TELWIN TELMIG 250/2 TURBO 10 857 600 Áåë. ðóá.
Ïîëóàâòîìàò ñâàðî÷íûé TELWIN TELMIG 281/2 TURBO 11 066 400 Áåë. ðóá.
Ïîëóàâòîìàò ñâàðî÷íûé TELWIN MASTERMIG 220/2 12 240 900 Áåë. ðóá.
Ïîëóàâòîìàò ñâàðî÷íûé TELWIN MASTERMIG 270/2 14 259 300 Áåë. ðóá.
Ïîëóàâòîìàò ñâàðî÷íûé TELWIN MASTERMIG 400 22 141 500 Áåë. ðóá.
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ äëÿ ñâàðêè àëþìèíèÿ
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ äëÿ àëþìèíèÿ ER 4043 ô1,0ìì (êàòóøêà 5êã) 0 Áåë. ðóá.
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ äëÿ àëþìèíèÿ ER 4043 ô1,0ìì (êàòóøêà 0,5êã) 60 900 Áåë. ðóá.
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ äëÿ àëþìèíèÿ ER 4043 ô0,8ìì (êàòóøêà 0,5êã) 87 000 Áåë. ðóá.
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ äëÿ àëþìèíèÿ ER 4043 ô1,0ìì (êàòóøêà 2êã) 234 900 Áåë. ðóá.
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ äëÿ àëþìèíèÿ ER 4043 ô0,8ìì (êàòóøêà 2êã) 243 600 Áåë. ðóá.
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ äëÿ àëþìèíèÿ ER 4043 ô0,8ìì (êàòóøêà 5êã) 591 600 Áåë. ðóá.
Êîìïëåêò äëÿ ñâàðêè àëþìèíèÿ TELWIN (802273) 1 278 900 Áåë. ðóá.
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ äëÿ ñâàðêè íåðæàâåþùåé ñòàëè
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ äëÿ íåðæ. ñòàëè ER 304 ô0,8ìì (êàòóøêà 1êã) 121 800 Áåë. ðóá.
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ äëÿ íåðæ. ñòàëè ER 304 ô1,0ìì (êàòóøêà 1êã) 121 800 Áåë. ðóá.
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ äëÿ íåðæ. ñòàëè ER 304 ô1,2ìì (êàòóøêà 1êã) 121 800 Áåë. ðóá.
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ äëÿ íåðæ. ñòàëè ER 304 ô0,8ìì (êàòóøêà 5êã) 565 500 Áåë. ðóá.
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ äëÿ íåðæ. ñòàëè ER 304 ô1,0ìì (êàòóøêà 5êã) 591 600 Áåë. ðóá.
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ äëÿ íåðæ. ñòàëè ER 304 ô1,2ìì (êàòóøêà 5êã) 626 400 Áåë. ðóá.
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ FLUX
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ FLUX E71T-GS ô0,8ìì (ñâàðêà áåç ãàçà) (êàòóøêà 0,45êã) 60 900 Áåë. ðóá.
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ FLUX E71T-GS ô1,0ìì (ñâàðêà áåç ãàçà) 60 900 Áåë. ðóá.
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ FLUX E71T-GS ô1,0ìì (ñâàðêà áåç ãàçà) 130 500 Áåë. ðóá.
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ FLUX E71T-GS ô0,8ìì (ñâàðêà áåç ãàçà) (êàòóøêà 1êã) 139 200 Áåë. ðóá.
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ FLUX ô1,2ìì TELWIN (êàòóøêà 0,8êã) 165 300 Áåë. ðóá.
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ FLUX ô0,8ìì TELWIN (êàòóøêà 0,8êã) 208 800 Áåë. ðóá.
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ ô0,8ìì
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ îìåäíåííàÿ ER 70S-6 ô0,8ìì (êàòóøêà 5 êã) 139 200 Áåë. ðóá.
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ îìåäíåííàÿ Ñ 08 Ã2Ñ-Î ô0,8ìì (êàòóøêà 5 êã) 147 900 Áåë. ðóá.
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ îìåäíåííàÿ ER 70S-6 ô0,8ìì (êàòóøêà 15 êã) 356 700 Áåë. ðóá.
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ ô1,2ìì
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ îìåäíåííàÿ ER 70S-6 ô1,2ìì (êàòóøêà 15 êã) 382 800 Áåë. ðóá.
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ ô1,6ìì
Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ îìåäíåííàÿ ER 70S-6 ô1,6ìì (êàòóøêà 18 êã) 435 000 Áåë. ðóá.
Òðàíñôîðìàòîðû ñâàðî÷íûå
Òðàíñôîðìàòîð ñâàðî÷íûé TELWIN NORDIKA 2160 1 609 500 Áåë. ðóá.
Ðó÷êà äëÿ òðàíñôîðìàòîðà ÒÄÌ 2 505 600 Áåë. ðóá.
Òðàíñôîðìàòîð ñâàðî÷íûé TELWIN NORDIKA 3250 2 618 700 Áåë. ðóá.
Òðàíñôîðìàòîð ñâàðî÷íûé ÒÄÌ-252Ó2/220 2 827 500 Áåë. ðóá.
Òðàíñôîðìàòîð ñâàðî÷íûé ÒÄÌ-303Ó2/380 3 366 900 Áåë. ðóá.
Òðàíñôîðìàòîð ñâàðî÷íûé TELWIN QUALITY 220 AC/DC 3 558 300 Áåë. ðóá.
Òðàíñôîðìàòîð ñâàðî÷íûé ÒÄÌ-252Ó2/220/380 4 071 600 Áåë. ðóá.
Òðàíñôîðìàòîð ñâàðî÷íûé ÒÄÌ-303Ó2/220/380 4 576 200 Áåë. ðóá.
Òðàíñôîðìàòîð ñâàðî÷íûé TELWIN QUALITY 280 AC/DC 4 706 700 Áåë. ðóá.
Òðàíñôîðìàòîð ñâàðî÷íûé ÒÄÌ-403Ó2/380 5 150 400 Áåë. ðóá.
Òðàíñôîðìàòîð ñâàðî÷íûé TELWIN EURARC 320 5 220 000 Áåë. ðóá.
Òðàíñôîðìàòîð ñâàðî÷íûé ÒÄÌ-403Ó2/220 5 324 400 Áåë. ðóá.
Òðàíñôîðìàòîð ñâàðî÷íûé ÒÄÌ-503Ó2/380 5 498 400 Áåë. ðóá.
Òðàíñôîðìàòîð ñâàðî÷íûé TELWIN EURARC 422 8 082 300 Áåë. ðóá.
Òðàíñôîðìàòîð ñâàðî÷íûé TELWIN EURARC 522 12 806 400 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû äëÿ íåðæàâåþùåé ñòàëè
Ýëåêòðîäû ÖË-11 ô 3ìì 130 500 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû ÎÇË-8 ô 4ìì çà 1êã 139 200 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû Å347-16 ô 3,2ìì (óï. 5êã) (àíàëîã ÖË-11) 530 700 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû Å347-16 ô 2ìì (óï. 5êã) (àíàëîã ÖË-11) 669 900 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû ÎÇË-8 ô 4ìì (óï. 5êã) 678 600 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû äëÿ ÷óãóíà
Ýëåêòðîäû Ö×-4 ô 4ìì 321 900 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû âîëüôðàìîâûå
Ýëåêòðîäû âîëüôðàìîâûå çåëåíûå AC, Ô2,4ìì, 10øò 626 400 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû âîëüôðàìîâûå ñ öåðèåì, ñåðûå DC, Ô3,2ìì 1 096 200 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû âîëüôðàìîâûå çåëåíûå AC, Ô3,2ìì, 10øò 1 339 800 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû ÀÍÎ
Ýëåêòðîäû ÀÍÎ-21 ô 2ìì (óï. 1êã) ("Âèñòåê", Óêðàèíà) 34 800 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû ÀÍÎ-36 ô 3ìì (óï. 1êã) ("Âèñòåê", Óêðàèíà) 34 800 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû ÀÍÎ-21 ô 4ìì (óï. 2,5êã) ("Âèñòåê", Óêðàèíà) 60 900 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû ÀÍÎ-21 ô 3ìì (óï. 2,5êã) ("Âèñòåê", Óêðàèíà) 69 600 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû ÀÍÎ-36 ô 3ìì (óï. 2,5êã) ("Âèñòåê", Óêðàèíà) 69 600 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû ÀÍÎ-21 ô 4ìì (óï. 5êã) ("Âèñòåê", Óêðàèíà) 121 800 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû ÀÍÎ-36 ô 4ìì (óï. 5êã) ("Âèñòåê", Óêðàèíà) 121 800 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû ÀÍÎ-21 ô 3ìì (óï. 5êã) ("Âèñòåê", Óêðàèíà) 130 500 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû ÀÍÎ-36 ô 3ìì (óï. 5êã) ("Âèñòåê", Óêðàèíà) 139 200 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû ÎÇÑ (ïîñòîÿííûé/ïåðåìåííûé òîê)
Ýëåêòðîäû ÎÇÑ-12 ô 4ìì (óï. 5êã) 160 950 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû ÌÐ (ïîñòîÿííûé/ïåðåìåííûé òîê)
Ýëåêòðîäû Å6013 ô 4ìì (óï. 1êã) 17 400 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû Å6013 ô 3,2ìì (óï. 1êã) 20 010 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû Å6013 ô 2ìì (óï. 1êã) 26 100 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû ÌÐ-3 ô 2ìì (óï. 1êã) ("Âèñòåê", Óêðàèíà) 31 320 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû ÌÐ-3 ô 2ìì (óï. 2,5êã) ("Âèñòåê", Óêðàèíà) 72 210 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû Å6013 ô 3,2ìì (óï. 5êã) 95 700 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû Å6013 ô 4ìì (óï. 5êã) 95 700 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû ÌÐ-3 ô 4ìì (óï. 5êã) ("Âèñòåê", Óêðàèíà) 113 100 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû ÌÐ-3 ô 3ìì (óï. 5êã) ("Âèñòåê", Óêðàèíà) 121 800 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû Å6013 ô 2ìì (óï. 5êã) 139 200 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû ÓÎÍÈ (ïîñòîÿííûé òîê)
Ýëåêòðîäû ÓÎÍÈ-13/55 ô 4ìì 20 880 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû ÓÎÍÈ-13/55 ô 3ìì 21 750 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû ÓÎÍÈ-13/55 ô 2,5ìì (óï. 1êã) 26 100 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû Å7016 ô 2ìì (óï. 5êã) 113 100 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû Å7016 ô 4ìì (óï. 5êã) 113 100 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû ÓÎÍÈ-13/55 ô 3ìì (óï. 5êã) 113 100 Áåë. ðóá.
Ýëåêòðîäû Å7016 ô 3,2ìì (óï. 5êã) 121 800 Áåë. ðóá.
Àâòî èíñòðóìåíò è îáîðóäîâàíèå
Äîìêðàòû
Ëåáåäêè
Stern Austria
Ëåáåäêà Stern CH400A+ 1 479 000 Áåë. ðóá.
Êîìïðåññîðû
Stern Austria
Êîìïðåññîð àâòîìîáèëüíûé Stern CO12250C 234 900 Áåë. ðóá.
Êîìïðåññîð âîçäóøíûé Stern CO2025B 1 131 000 Áåë. ðóá.
Êîìïðåññîð âîçäóøíûé Stern CO2050B 1 392 000 Áåë. ðóá.
Êðàñêîðàñïûëèòåëè
Stern Austria
Êðàñêîïóëüò ýëåêòðè÷åñêèé Stern SG80A 374 100 Áåë. ðóá.
Íàáîðû èíñòðóìåíòîâ
Ïàÿëüíèêè èìïóëüñíûå 1ÝË
Stern Austria
Ïàÿëüíèê èìïóëüñíûé Stern SG98A 261 000 Áåë. ðóá.
Ïàÿëüíèê èìïóëüñíûé Stern SG98B 391 500 Áåë. ðóá.
Ïèñòîëåòû êëååâûå
Stern Austria
Ïèñòîëåò êëååâîé Stern GG65A 217 500 Áåë. ðóá.
Ñòàíêè çàòî÷íûå
Stern Austria
Ñòàíîê äëÿ çàòî÷êè öåïåé Stern CSS-220 504 600 Áåë. ðóá.
Ñòàíêè òîêàðíûå
Stern Austria
Ñòàíîê òîêàðíûé Stern WL1000 1 696 500 Áåë. ðóá.
Ðó÷íîé èíñòðóìåíò
Êëèìàòè÷åñêîå è Òåïëîâîå îáîðóäîâàíèå
Âîäîíàãðåâàòåëè (áîéëåðû)
Electrolux
Âîäîíàãðåâàòåëü ýëåêòðè÷åñêèé Electrolux EWH 50 Quantum Slim 1 653 000 Áåë. ðóá.
Âîäîíàãðåâàòåëü ýëåêòðè÷åñêèé Electrolux EWH 15 S 1 957 500 Áåë. ðóá.
Êîíäèöèîíåðû
MDV
Ýëåêòðè÷åñêèå òåïëîâûå ïóøêè
Ballu
Òåïëîâàÿ ïóøêà Ballu KX-2 487 200 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Ballu BHP-3.000Ñ 843 900 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Ballu BHP-3.000 878 700 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Ballu BHP-5.000Ñ 1 035 300 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Ballu BHP-5.000 1 131 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Ballu BHP-6.000Ñ 1 618 200 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Ballu BHP-9.000 1 818 300 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Ballu BHP-9.000Ñ 1 948 800 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Ballu BHP-15.000 3 088 500 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Ballu BHP-24.000 3 897 600 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Ballu BHP-30.000 4 550 100 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Ballu BHP-36.000 5 846 400 Áåë. ðóá.
ELAND
Òåïëîâàÿ ïóøêà ELAND IFJ01-30C 739 500 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ELAND IFJ02-400C 991 800 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ELAND IFJ03-400C 1 435 500 Áåë. ðóá.
ÍÏÎ "Òåïëîìàø"
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-2Ñ51Å 739 500 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-2Ñ41Å 870 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-2Ñ31Å 913 500 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-3Ñ41Å 1 044 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-3Ñ31Å 1 087 500 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-4Ñ41Å 1 305 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-4Ñ40Å 1 305 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-6Ñ41Å 1 522 500 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-6Ñ40Å 1 522 500 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-9Ñ40Å 1 653 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-12Ñ40Å 2 001 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-15Ñ40Å 2 262 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-18Ñ40Å 2 436 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-20Ò20Å 4 437 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-25Ò20Å 4 698 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-30Ò20Å 4 959 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-35Ò20Å 5 133 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-50Ò10Å 8 265 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-60Ò10Å 8 787 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-75Ò10Å 9 309 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-90Ò10Å 10 092 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-100Ò10Å 10 875 000 Áåë. ðóá.
MASTER
Òåïëîâàÿ ïóøêà MASTER REM 5 ECA 1 209 300 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà MASTER B 5 EPB 1 531 200 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà MASTER REM 9 ECA 1 818 300 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà MASTER B 9 EPB 2 001 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà MASTER B 15 EPB 3 366 900 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà MASTER B 22 EPB 5 159 100 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà MASTER B 18 EPR 6 655 500 Áåë. ðóá.
Roda
Òåïëîâàÿ ïóøêà Roda RFC3S 870 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Roda RFR3S 870 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Roda RFC5S 1 174 500 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Roda RFR5S 1 174 500 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Roda RFC6S 1 609 500 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Roda RFR6S 1 609 500 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Roda RFC9S 1 870 500 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Roda RFC12S 2 871 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Roda RFR12S 2 871 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Roda RFC15S 3 088 500 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Roda RFR15S 3 088 500 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Roda RFR18S 3 654 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Roda RFC24S 3 915 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Roda RFC30S 4 567 500 Áåë. ðóá.
Timberk
Òåïëîâàÿ ïóøêà Timberk TIH Q2 2M 635 100 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Timberk TIH R1 3M 913 500 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Timberk TIH R2 3K 913 500 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Timberk TIH R3 3M 957 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Timberk TIH R3 5M 1 131 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Timberk TIH R1 6M 1 209 300 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Timberk TIH R3 6M 1 305 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Timberk TIH R3 9M 1 566 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Timberk TIH Q2 6M 1 574 700 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Timberk TIH Q2 9M 1 774 800 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Timberk TIH Q2 12M 2 740 500 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Timberk TIH Q2 15M 2 740 500 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Timberk TIH Q2 18M 3 149 400 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Timberk TIH Q2 30M 3 993 300 Áåë. ðóá.
Ãàçîâûå òåïëîâûå ïóøêè
Ballu
Òåïëîâàÿ ïóøêà Ballu BHG-10 S 1 505 100 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Ballu BHG-20 S 1 635 600 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Ballu BHG-40 S 2 479 500 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Ballu BHG-60 S 3 593 100 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Ballu BHG-85 S 4 767 600 Áåë. ðóá.
ECO
Òåïëîâàÿ ïóøêà ECO GH 10 1 148 400 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ECO GH 15 1 200 600 Áåë. ðóá.
Îáîãðåâàòåëü ãàçîâûé èíôðàêðàñíûé ÅÑÎ RHÑ-4200 1 235 400 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ECO GH 20 1 513 800 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ECO GH 30 1 696 500 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ECO GH 40 1 931 400 Áåë. ðóá.
Eland
Òåïëîâàÿ ïóøêà ELAND BAO-15 1 261 500 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ELAND BAO-30 1 609 500 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ELAND BAO-50 2 697 000 Áåë. ðóá.
Master
Ãàçîâûé îáîãðåâàòåëü MASTER 440 CR 1 305 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà MASTER BLP 17 M 1 748 700 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà MASTER BLP 33 M 2 688 300 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà MASTER BLP 53 M 3 862 800 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà MASTER BLP 53 E 5 211 300 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà MASTER BLP 73 M 5 263 500 Áåë. ðóá.
Äèçåëüíûå òåïëîâûå ïóøêè
Ballu
Òåïëîâàÿ ïóøêà Ballu BHD-15 S 4 767 600 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Ballu BHD-20 S 5 098 200 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Ballu BHD-36 S 7 847 400 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Ballu BHD-63 S 9 021 900 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Ballu BHDN-21 S 12 745 500 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Ballu BHDN-52 S 19 287 900 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Ballu BHD-105 S 22 889 700 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Ballu BHDN-80 S 25 177 800 Áåë. ðóá.
ECO
Òåïëîâàÿ ïóøêà ECO OH 15 3 697 500 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ECO OH 20 4 019 400 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ECO OH 30 4 950 300 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ECO OH 50 6 420 600 Áåë. ðóá.
Master
Òåïëîâàÿ ïóøêà MASTER B 35 CED 5 385 300 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà MASTER B 70 CED 5 820 300 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà MASTER B 100 CED 7 212 300 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà MASTER B 150 CED 7 795 200 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà MASTER BV 77 E 10 657 500 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà MASTER BV 110 E 17 721 900 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà MASTER BV 170 E 20 044 800 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà MASTER BV 290 E 24 177 300 Áåë. ðóá.
OPTIMA
Òåïëîâàÿ ïóøêà Optima DSPI-120 17 400 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Optima DSPI-150 21 750 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà Optima DSPI-210 24 360 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâûå ïóøêè òâåðäîòîïëèâíûå è íà îòðàáîòàííîì ìàñëå
MASTER
Òåïëîâàÿ ïóøêà MASTER WA 33 17 313 000 Áåë. ðóá.
Âîäÿíûå òåïëîâûå ïóøêè
ÍÏÎ "Òåïëîìàø"
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-25Ò3W2 4 263 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-30Ò3W3 4 611 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-34Ò3.5W2 4 698 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-40Ò3.5W3 4 915 500 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-36Ò3W2 5 220 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-49Ò3.5W2 5 568 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-56Ò4W2 5 742 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-60Ò3.5W3 6 264 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-69Ò4W3 6 394 500 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-70Ò5W2 7 134 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-86Ò4W2 9 222 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-80Ò5.6W3 9 309 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-106Ò4.5W2 9 570 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-120Ò5W2 9 657 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-107Ò4W3 10 527 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-133Ò4.5W3 10 875 000 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-151Ò5W3 11 614 500 Áåë. ðóá.
Òåïëîâàÿ ïóøêà ÍÏÎ "Òåïëîìàø" ÊÝÂ-180Ò5.6W3 12 180 000 Áåë. ðóá.
Ñàíòåõíèêà è èíñòðóìåíò
Âàííû
Cersanit
Cersanit SANTANA 150 1 809 600 Áåë. ðóá. 12506_1006
Cersanit SANTANA 170 1 957 500 Áåë. ðóá. 12506_1002
Cersanit JOANNA 150x95 2 566 500 Áåë. ðóá. 12506_1001
Cersanit KALIOPE 2 784 000 Áåë. ðóá. 12506_1003
Cersanit VIRGO 150x90 3 306 000 Áåë. ðóá. 12506_1014
Cersanit VIRGO 170 3 436 500 Áåë. ðóá. 12506_1012
Cersanit CALABRIA 4 541 400 Áåë. ðóá. 12506_1007
Cersanit AURORA 5 115 600 Áåë. ðóá. 12506_1010
Ìåáåëü äëÿ âàííûõ êîìíàò
Ñåðèÿ ÃËÎÐÈß
Øêàô íàñòåííûé ñ çåðêàëîì áåëûé Àêâàðîäîñ Ãëîðèÿ 1 174 500 Áåë. ðóá.
Øêàô íàâåñíîé äëÿ âàííîé êîìíàòû Àêâàðîäîñ Ãëîðèÿ 1 261 500 Áåë. ðóá.
Ãàëåðåÿ äëÿ âàííîé êîìíàòû Àêâàðîäîñ Ãëîðèÿ (L èëè R) 1 479 000 Áåë. ðóá.
Øêàô óãëîâîé Àêâàðîäîñ Ãëîðèÿ (L èëè R) 1 496 400 Áåë. ðóá.
Øêàô íàñòåííûé ñ çåðêàëîñâ ê-òå ñ ïîäâåòêîé Àêâàðîäîñ Ãëîðèÿ (L èëè R)-55 1 522 500 Áåë. ðóá.
Øêàô äëÿ óìûâàëüíèêà Àêâàðîäîñ Ãëîðèÿ 1 609 500 Áåë. ðóá.
Øêàô íàïîëüíûé Àêâàðîäîñ Ãëîðèÿ 1 696 500 Áåë. ðóá.
Øêàô íàâåñíîé Àêâàðîäîñ Ãëîðèÿ 1 696 500 Áåë. ðóá.
Øêàô íàñòåííûé ñ çåðêàëîñâ ê-òå ñ ïîäâåòêîé Àêâàðîäîñ Ãëîðèÿ (L èëè R)-65 1 696 500 Áåë. ðóá.
Øêàô íàñòåííûé ñ çåðêàëîñâ ê-òå ñ ïîäâåòêîé Àêâàðîäîñ Ãëîðèÿ (L èëè R)-75 1 783 500 Áåë. ðóá.
Øêàô äëÿ óìûâàëüíèêà óãë. Àêâàðîäîñ Ãëîðèÿ 2 001 000 Áåë. ðóá.
Øêàô íàñòåííûé ñ çåðêàëîñâ ê-òå ñ ïîäâåòêîé Àêâàðîäîñ Ãëîðèÿ (L èëè R)-95 2 001 000 Áåë. ðóá.
Ïåíàë óãëîâîé Àêâàðîäîñ Ãëîðèÿ (L) 2 088 000 Áåë. ðóá.
Ïåíàë Àêâàðîäîñ Ãëîðèÿ 2 262 000 Áåë. ðóá.
Øêàô íàñòåííûé ñ çåðêàëîñâ ê-òå ñ ïîäâåòêîé Àêâàðîäîñ Ãëîðèÿ (L èëè R)-105 3 915 000 Áåë. ðóá.
Ïåíàë äëÿ âàííîé êîìíàòû Àêâàðîäîñ Ãëîðèÿ 3 915 000 Áåë. ðóá.
Ñåðèÿ ÍÈÊÀ
Øêàô íàñòåííûé ñ çåðêàëîì Àêâàðîäîñ Íèêà-60 1 609 500 Áåë. ðóá.
Øêàô íàñòåííûé ñ çåðêàëîì Àêâàðîäîñ Íèêà-75 1 740 000 Áåë. ðóá.
Øêàô íàñòåííûé ñ çåðêàëîì Àêâàðîäîñ Íèêà-95 1 827 000 Áåë. ðóá.
Ïåíàë Àêâàðîäîñ Íèêà 2 392 500 Áåë. ðóá.
Øêàô ïîä óìûâàëüíèêîì Àêâàðîäîñ Íèêà-55 2 479 500 Áåë. ðóá.
Øêàô ïîä óìûâàëüíèêîì Àêâàðîäîñ Íèêà-65 3 262 500 Áåë. ðóá.
Øêàô ïîä óìûâàëüíèêîì Àêâàðîäîñ Íèêà-75 3 575 700 Áåë. ðóá.
Øêàô ïîä óìûâàëüíèêîì Àêâàðîäîñ Íèêà-80 3 741 000 Áåë. ðóá.
Øêàô ïîä óìûâàëüíèêîì Àêâàðîäîñ Íèêà-90 3 828 000 Áåë. ðóá.
Øêàô íàñòåííûé ñ çåðêàëîì Àêâàðîäîñ Íèêà-100 4 480 500 Áåë. ðóá.
Ñåðèÿ ÎÏÒÈÌÀ
Ñåðèÿ ÝÊÎÍÎÌ
Çåðêàëî íàñòåííîå äëÿ âàííîé êîìíàòû Àêâàðîäîñ Ýêîíîì 913 500 Áåë. ðóá.
Øêàô íàñòåííûé ñ çåðêàëîì Àêâàðîäîñ Ýêîíîì-55 1 252 800 Áåë. ðóá.
Øêàô ïîä óìûâàëüíèêîì Àêâàðîäîñ Ýêîíîì-50 1 348 500 Áåë. ðóá.
Øêàô íàñòåííûé ñ çåðêàëîì Àêâàðîäîñ Ýêîíîì-65 1 392 000 Áåë. ðóá.
Øêàô íàñòåííûé ñ çåðêàëîì Àêâàðîäîñ Ýêîíîì-100 1 740 000 Áåë. ðóá.
Ïåíàë Àêâàðîäîñ Ýêîíîì 1 914 000 Áåë. ðóá.
Øêàô ïîä óìûâàëüíèêîì Àêâàðîäîñ Ýêîíîì-65 2 401 200 Áåë. ðóá.
Øêàô ïîä óìûâàëüíèêîì Àêâàðîäîñ Ýêîíîì-80 2 697 000 Áåë. ðóá.
Øêàô ïîä óìûâàëüíèêîì Àêâàðîäîñ Ýêîíîì-95 "nil" 3 001 500 Áåë. ðóá.
Øêàô ïîä óìûâàëüíèêîì Àêâàðîäîñ Ýêîíîì-105 "nil" 3 219 000 Áåë. ðóá.
Ìîéêè ñòàëüíûå
ÌÎÉÊÈ ÍÀÊËÀÄÍÛÅ (ñòàëü AISI 430)
Ìîéêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè íàêëàäíàÿ 50*50 ñì 217 500 Áåë. ðóá.
Ìîéêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè íàêëàäíàÿ 60*50 ñì 226 200 Áåë. ðóá.
Ìîéêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè íàêëàäíàÿ 50*60 ñì 234 900 Áåë. ðóá.
Ìîéêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè íàêëàäíàÿ 60*60 ñì 243 600 Áåë. ðóá.
Ìîéêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè íàêëàäíàÿ 60*50 ñì 269 700 Áåë. ðóá.
Ìîéêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè íàêëàäíàÿ 50*80 ñì 295 800 Áåë. ðóá.
Ìîéêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè íàêëàäíàÿ 60*80 ñì 295 800 Áåë. ðóá.
Ìîéêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè íàêëàäíàÿ 50*50 ñì 313 200 Áåë. ðóá.
Ìîéêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè íàêëàäíàÿ 50*60 ñì 339 300 Áåë. ðóá.
Ìîéêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè íàêëàäíàÿ 60*50 ñì 356 700 Áåë. ðóá.
Ìîéêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè íàêëàäíàÿ 60*60 ñì 391 500 Áåë. ðóá.
Ìîéêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè íàêëàäíàÿ 50*80 ñì 408 900 Áåë. ðóá.
Ìîéêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè íàêëàäíàÿ 60*80 ñì 443 700 Áåë. ðóá.
Ìîéêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè íàêëàäíàÿ 60*80 ñì 791 700 Áåë. ðóá.
Ïîëîòåíöåñóøèòåëè
Ïîëîòåíöåñóøèòåëü TERMINUS Ýêî Ôîêñòðîò-Ëèàíà 500x500 (Ðîññèÿ) 983 100 Áåë. ðóá.
Ïîëîòåíöåñóøèòåëü TERMINUS Ýêî Ôîêñòðîò-Ëèàíà 500õ600 (Ðîññèÿ) 1 044 000 Áåë. ðóá.
Ïîëîòåíöåñóøèòåëü TERMINUS Ýêî Ôîêñòðîò-Ëèàíà 500õ700 (Ðîññèÿ) 1 209 300 Áåë. ðóá.
Ñàíòåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå
Stern Austria
Ñàíòåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå Stern RAT12 696 000 Áåë. ðóá.
Ñàíôàÿíñ
Ñìåñèòåëè
Äîïîëíèòåëüíàÿ êîìïëåêòàöèÿ è àêñåññóàðû
Ñìåñèòåëè äëÿ âàííîé
Ñìåñèòåëü äëÿ âàííîé "Rubineta" : P-10/K MARS ALUMINUM 678 600 Áåë. ðóá. P10K13
Ñìåñèòåëü äëÿ âàííîé "Rubineta" : Neptun-10 817 800 Áåë. ðóá. 540023
Ñìåñèòåëü äëÿ âàííîé "Rubineta" : P-12/C MARS ALUMINUM 852 600 Áåë. ðóá. P2CK13
Ñìåñèòåëü äëÿ âàííîé "Rubineta" : P-12/G MARS ALUMINUM 870 000 Áåë. ðóá. P2GK13
Ñìåñèòåëü äëÿ âàííîé "Rubineta" : Futura-10 887 400 Áåë. ðóá. 540013
Ñìåñèòåëè äëÿ áèäå
Ñìåñèòåëü äëÿ áèäå "Rubineta" : Futura-16 522 000 Áåë. ðóá. 540011
Ñìåñèòåëü äëÿ áèäå "Rubineta" : Neptun-16 565 500 Áåë. ðóá. 540021
Ñìåñèòåëè äëÿ äóøà
Ñìåñèòåëü äóøåâîé "Rubineta" : Neptun-12 600 300 Áåë. ðóá. 540024
Ñìåñèòåëü äóøåâîé "Rubineta" : P-12/K MARS ALUMINUM 617 700 Áåë. ðóá. P20K13
Ñìåñèòåëü äóøåâîé "Rubineta" : Futura-12 669 900 Áåë. ðóá. 540014
Ñìåñèòåëè äëÿ êóõíè
Ñìåñèòåëü êóõîííûé "Rubineta" : P-20 MARS ALUMINUM 417 600 Áåë. ðóá. P00013
Ñìåñèòåëü êóõîííûé "Rubineta" : T-33 MARS ALUMINUM 582 900 Áåë. ðóá. T30013
Ñìåñèòåëü êóõîííûé "Rubineta" : Neptun-33 843 900 Áåë. ðóá. 540022
Ñìåñèòåëü êóõîííûé "Rubineta" : Futura-20 957 000 Áåë. ðóá. 540012
Ñìåñèòåëè äëÿ óìûâàëüíèêà
Ñìåñèòåëü äëÿ óìûâàëüíèêà "Rubineta" :P-19 MARS ALUMINUM 417 600 Áåë. ðóá. P90013
Ñìåñèòåëü äëÿ óìûâàëüíèêà "Rubineta" :P-18 MARS ALUMINUM 478 500 Áåë. ðóá. P80013
Ñìåñèòåëü äëÿ óìûâàëüíèêà "Rubineta" : Futura-18 574 200 Áåë. ðóá. 540010
Ñìåñèòåëü äëÿ óìûâàëüíèêà "Rubineta" : Neptun-18 652 500 Áåë. ðóá. 540020
Ëàìèíàò
Tarkett
Ëàìèíàò Tarkett REVELATION 832
( Exel XML)